29.07.2019
Dialog Techniczny dotyczący „Pomiarów parametrów technicznych zasobników wodoru i ich funkcjonalności”.

 

W ramach prowadzonego programu badawczego w obszarze nowoczesnych technologii magazynowania wodoru – „Magazynowanie wodoru”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Dialog Techniczny dotyczący „Pomiarów parametrów technicznych zasobników wodoru i ich funkcjonalności”. Podczas realizacji ww. programu, wymagane jest przeprowadzenie niezależnych pomiarów osiągnięć jego wykonawców, które obejmą parametry techniczne i funkcjonalności opracowanych systemów zasobników wodoru oraz ich demonstratorów.

 

 

Celem Dialogu Technicznego jest dostarczenie informacji niezbędnych do określenia zakresu zamówienia publicznego, w szczególności przekazanie wiedzy na temat obowiązujących norm, przepisów, regulacji prawnych oraz określenia metod pomiarowych poszczególnych parametrów technicznych systemów zasobników wodoru będących przedmiotem programu „Magazynowanie wodoru”.

 

 

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: https://bip.ncbr.gov.pl/ w zakładce Zamówienia publiczne --> Dialog techniczny.

 

Zapraszamy. 

 

31.05.2019
Projekt UE FLAGSHIPS – zeroemisyjne statki na wodór

 

Finansowany przez UE projekt FLAGSHIPS zakłada budowę dwóch komercyjnych statków zeroemisyjnych, przeznaczonych do transportu śródlądowego i operacji morskich bliskiego zasięgu. Oba statki będą napędzane wodorem generowanym z energii odnawialnej. Projekt ma być punktem wyjścia dla kolejnych inicjatyw, które będą rozwijać bezemisyjną żeglugę w Europie.


Jedną z dwóch wspomnianych jednostek będzie pchacz rzeczny firmy Compagnie Fluviale de Transport (CFT – francuska spółka zależna grupy Sogestran). Statek, który ma operować na rzece Rodan we Francji, zostanie wyposażony w napędy ABB oraz system energetyczny firmy, bazujący na ogniwach paliwowych. Dzięki wodorowi, który będzie pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii na lądzie, cały łańcuch energetyczny statku ma być wolny od emisji. Pchacz zostanie zwodowany w 2021 roku.


Projekt ma wykazać, że ogniwa paliwowe stanowią praktyczny i osiągalny napęd zarówno dla właścicieli, jak i firm budujących statki średniej wielkości, które mogą przetransportować jednorazowo ponad 100 pasażerów (lub ładunkowy ekwiwalent) po wodach śródlądowych lub przybrzeżnych. Z tego powodu zakres działań FLAGSHIPS obejmuje również ocenę operacyjnych skutków przejścia na wodór jako paliwo.

26.04.2019
II Edycja Konferencji PCHET

Po sukcesie I Edycji konferencji PCHET, zapraszamy wszystkich zainteresowanych technologiami wodorowymi do wzięcia udziału w drugiej edycji. Bogatsi o zeszłoroczne doświadczenia, prelekcje oraz kontakty, liczymy na jeszcze większe zainteresowanie.


Zapraszamy także do zgłaszania chęci zaistnienia jako sponsor oraz do prezentacji posterów czy wygłoszenia prelekcji.


PCHET 2018 was a success thanks to all our contributors, sponsor and participants. PCHET 2019 is going to be even bigger and we are looking for sponsors, speakers and companies/projects willing to show a poster.

 


REJESTRACJA I AGENDA/ REGISTER AND AGENDA: https://pchet19.evenea.pl/ 

 

16.04.2019
Grupa LOTOS na targach Hannover Messe, Hydrogen + Fuel Cells Europe

Kierownik projektów w Grupie LOTOS, Marek Foltynowicz, przedstawił innowacyjne realizacje tej firmy w zakresie stacji tankowania wodoru w Polsce.


Wydarzenie podczas którego miała miejsce ta prezentacja, jest jednym z kluczowych dla branży wodoru i paliw na Świecie, w prestiżowej lokalizacji w Hanowerze.

Skupia ono co roku ponad 180 wystawców z 20 krajów świata na ponad 5000 m2 powierzchni wystawienniczej.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z prezentacji projektu Pure H2.
https://www.youtube.com/watch?v=TtHSkg4X1SE&feature=youtu.be 

03.04.2019
Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych w Hydrogen Europe

Koordynowany przez Izbę Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych skutecznie aplikował do grona wyselekcjonowanych firm i instytucji naukowych z Europy, inicjatywy realizowanej przy Komisji Europejskiej, o nazwie Hydrogen Europe.

 

Jest to Europejskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych reprezentujące ponad 120 firm przemysłowych, organizacji badawczych i stowarzyszeń krajowych. Partnerzy zrzeszeni w Hydrogen Europe, wraz z Komisją Europejską, angażują się w programy innowacji na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU).

 

Razem promujemy wodór jako czynnik umożliwiający powstanie zeroemisyjnego transportu i nowoczesnych technologii energetycznych oraz paliwowych. Liczymy, na to że dzięki udziałowi w tej wiodącej w Europie sieci, uda nam się wytworzyć w Polsce przychylne środowisko prawne i biznesowe oraz innowacyjne projekty B+R, które pozwolą na wdrożenie technologii wodorowych w gospodarce. Więcej informacji nt. Hydrogen Europe: http://hydrogeneurope.eu/ 

27.03.2019
Firmy Klastra i technologie wodorowe w TVP Gdańsk

Celem Klastra jest oprócz łączenia przedsiębiorstw jest też propagowanie  technologii wodorowych, jako przyszłościowych w rozwoju energetyki, zasilania i transportu. Podczas spotkania członków Klastra, gościliśmy w siedzibie Regionalnej Izby, TVP Gdańsk, której redaktor Piotr Świąc, prowadzący program Forum Gospodarcze w tej telewizji, rozmawiał z niektórymi firmami zaangażowanymi w Klaster.


Tematem Forum była działalność Klastra, zagadnienia w nim podejmowane, takie jak legislacja, technologie i bariery ich wdrożenia w Polsce z podkreśleniem szans, jakie daje wodór w tworzeniu niskoemisyjnego społeczeństwa i ekologicznego transportu oraz dobre przykłady z Europy i Świata.


Zapraszamy do obejrzenia tego wydania Forum Gospodarczego:
https://gdansk.tvp.pl/41811041/odc-13032019 

 

 

27.03.2019
Współpraca Grupy LOTOS z Politechniką Gdańską nad niskoemisyjnymi projektami B+R

Umowę w tej sprawie podpisano 25 marca w siedzibie uczelni.


Planowane są innowacje w zakresie wodoru i baterii litowo-jonowych, których prototypy będą mogły być wdrożone do przemysłu, jak np. przetworniki, baterie i magazyny energii.  

 

"Współpraca z Politechniką Gdańską to kolejny krok na drodze budowania kapitału intelektualnego szerokiej grupy interesariuszy. Lotos angażuje się w badania i projekty inwestycyjne związane z niskoemisyjnym transportem oraz magazynowaniem energii" - powiedział prezes Lotosu Mateusz Bonca.

 

Więcej informacji na:
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4889/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_i_politechnika_gdanska_czyli_naukowo-biznesowa_wspolpraca 

 

23.01.2019
Projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

W ramach wspierania gospodarki nisko/zero emisyjnej oraz w trosce o zrównoważony rozwój technologii, w tym wodorowych i czystego węgla, zachęcamy do zgłaszania uwag w poniższym dokumencie. Pozwoli to zaznaczyć większy priorytet dla technologii będących obszarami zainteresowania Klastra.

 

Ministerstwo Energii przedstawia do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK), którego opracowanie wynika z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany dyrektywy 94/22/WE, dyrektywy 98/70/WE, dyrektywy 2009/31/WE, rozporządzenia (WE) nr 663/2009, rozporządzenia (WE) nr 715/2009, dyrektywy 2009/73/WE, dyrektywy 2009/119/WE, dyrektywy 2010/31/UE, dyrektywy 2012/27/UE, dyrektywy 2013/30/UE i dyrektywy 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 525/2013.

 

Projekt KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej tj.

1.      bezpieczeństwa energetycznego,

2.      wewnętrznego rynku energii,

3.      efektywności energetycznej,

4.      obniżenia emisyjności oraz

5.      badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

 

Projekt „Krajowego planu…” składa się z trzech części – strategicznej i dwóch załączników o charakterze analitycznym:

Założenia i cele oraz polityki i działania – wskazuje priorytety działań w pięciu wymiarach unii energetycznej, w tym m.in. cele na 2030 r. stanowiące krajowy wkład do realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych tj. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Dokument wskazuje również polityki i działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach – zawiera analizę wpływu już istniejących polityk i działań (do końca 2017 r.), czyli tzw. Scenariusz Odniesienia (ODN).
Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków – stanowi tzw. Scenariusz Polityki Klimatyczno-Energetycznej (PEK) w perspektywie 2030 r., który powstał na podstawie wniosków z analizy oddziaływania przygotowywanych do wdrożenia polityk i działań.
Dokument jest spójny z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”.

 

Źródło, informacje oraz wszystkie pliki dostępne pod:

https://www.gov.pl/web/energia/projekt-krajowego-planu-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030 

11.01.2019
Wodór szansą na przyszłość polskiej motoryzacji.

Coraz więcej publikacji, szczególnie krajowych ekspertów ds. motoryzacji i rynku paliw, wiąże duże nadzieje z wykorzystaniem wodoru jako paliwa samochodowego. Jako surowiec do ogniw paliwowych w samochodach może przebić istniejącą, elektryczną konkurencję. Znacznie większy zasięg i krótki czas tankowania, nawet 500 tys. km bez konieczności wymiany ważnych komponentów, to niewątpliwe duże zalety.

 

Prof. Marcin Ślęzak dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego stwierdził, że „Przesiądziemy się na takie pojazdy, jeśli będą ekonomiczne i nie za drogie. Do tego trzeba zbudować sieć stacji ładowania. Możemy zdobyć też mocną pozycję w produkcji części dla napędów wodorowych. Powinniśmy wykorzystać krajowy potencjał czołowego w Europie producenta podzespołów i silników dla branży motoryzacyjnej. O przyszłości wodorowego paliwa w Polsce”.

 

W wywiadzie z prof. Ślęzakiem można przeczytać że „Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest liderem nowego strategicznego projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego ITS jest konsorcjantem mającego na celu stworzenie "polskiej drogi do wodoryzacji transportu". Myślę, że dzięki tym działaniom zostanie opracowana krajowa polityka w zakresie tego, jak wykorzystać w gospodarce ten obiecujący i powszechnie dostępny czynnik. Chodzi o czyste i minimalizujące emisję gazów cieplarnianych rozwiązania. W ITS od kilku lat prowadzimy prace badawcze w tym obszarze. Uczestniczyliśmy też w unijnym projekcie HIT-2-Corridors, skoncentrowanym na planach budowy infrastruktury dla paliwa wodorowego. W ramach tego przedsięwzięcia zaproponowaliśmy kolejność tworzenia i rozmieszczenie pierwszych stacji zasilających w taki sposób, by najpierw umożliwić poruszanie się pojazdów wzdłuż przebiegającej przez Polskę trasy TEN-T, czyli transeuropejskiej sieci transportowej. Docelowo chcemy pokryć nimi teren całej Polski. Zaproponowaliśmy na początku 9 stacji, a następnie - 21 w takich miastach, jak Poznań, Warszawa i Gdańsk, a także w innych ośrodkach, zlokalizowanych na południu kraju”.

 

Cała rozmowa z profesorem oraz opinie ekspertów dostępna na:
https://m.interia.pl/biznes/news,2598696

 

Przygotowano na podstawie:
https://m.interia.pl/biznes/news,2598696

11.12.2018
COP24 - Polska „wodorowym Kuwejtem”

W transporcie dokona się wodorowa rewolucja - oceniają uczestniczący w COP24 parlamentarzyści i przedstawiciele spółek sektora energetycznego. Polska, jeśli zainwestuje w napędzane tym pierwiastkiem samochody, autobusy i lokomotywy oraz infrastrukturę do ich obsługi i produkcji paliwa, może stać się "wodorowym Kuwejtem" – przekonują uczestnicy Szczytu Klimatycznego ONZ - COP24.

 

Podczas COP24 Grupa Lotos podpisała umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą Pure H2, przewidującego budowę instalacji odzyskiwania wodoru w rafinerii oraz dwóch stacji tankowania tego paliwa dla samochodów. Wartość projektu to 10 mln euro, a dofinasowanie z unijnego instrumentu CEF (Connecting Europe Facility) wyniesie niemal 2 mln euro. Punkty tankowania w Gdańsku i Warszawie mają ruszyć do końca 2021 r. - Dzięki tym dwóm punktom ładowania północna część Polski będzie skomunikowana wodorowo z Warszawą i z Niemcami - podkreślił dzisiaj prezes Grupy Lotos Mateusz Bonca. Lotos podpisał już także listy intencyjne na dostawy wodoru do autobusów miejskich w Gdyni i Wejherowie.

 

Jak mówił podczas dzisiejszego posiedzenia zespołu prezes Lotosu, projekt Pure H2 to nie jedyne z wodorowych przedsięwzięć firmy, do której należy ok. 30 proc. hurtowego rynku paliw. W latach 2015-18 Lotos realizował już wart ok. 10 mln zł projekt Hestor, w ramach którego badano m.in. jak magazynować wodór oraz analizowano technologie sprężania i rozprężania tego gazu. Obecnie grupa bada także możliwości szerszego stosowania wodoru do "ekologizacji produkcji rafineryjnej" oraz warunki używania biowodoru do przerobu ropy naftowej.

 

Ponadto Grupa Lotos prowadzi prace projektowe służące przekonstruowaniu - pilotażowo - spalinowych lokomotyw manewrowych w lokomotywy hybrydowe, w tym jedną zasilaną przy pomocy ogniw wodorowych. - Prowadzimy prace, które czasem może wyglądają fantastycznie, ale są rzeczywistymi badaniami - zapewnił prezes Bonca, oceniając, że właśnie lokomotywy manewrowe są dobrym obiektem tego typu testów.

 

Wodór jest dostępny w zakładzie przemysłowym; instalacje wodorowe często są ciężkie, a to, czego potrzeba w lokomotywie, to ciężar, masa, stąd widzimy tu potencjał. Jako Grupa Lotos mamy dużą spółkę kolejową, drugą w Polsce jeśli chodzi o przewozy chemiczne czy cargo; możemy sobie pozwolić na taki eksperyment w naszej bieżącej działalności, tym bardziej, że musimy regularnie serwisować nasze lokomotywy - wyjaśnił prezes.

 

Prototypowe lokomotywy manewrowe Lotosu mają mieć napęd elektryczny z baterii litowo-jonowej, natomiast napędem alternatywnym w jednym pojeździe będzie napęd spalinowy, w drugim - oparty o ogniwo wodorowe.

 

Wodorowy autobus przyjechał do Katowic

 

Bonca przypomniał, że Lotos wspiera też rozwój elektromobilności; grupa uruchomiła 12 stacji ładowania aut elektrycznych; odległość między stacjami to ok. 150 km, na każdej z nich można równocześnie ładować cztery pojazdy. - Naszą ambicją byłoby również uwodorowienie głównych ciągów komunikacyjnych - zadeklarował prezes Lotosu.

 

Członkowie parlamentarnego zespołu "Polska wodorowa" mogli dzisiaj zobaczyć i przetestować wodorowy samochód i autobus, sprowadzone do Katowic przy okazji szczytu COP24.

 

O projektach związanych z produkcją wodoru myśli także Jastrzębska Spółka Węglowa, której potencjał wodorowy wynika z tego, że ok. 50 proc. gazu koksowniczego - produktu ubocznego przy produkcji koksu - to możliwy do wychwycenia wodór. Jego zanieczyszczenia można usunąć, dzięki znanej od lat i udoskonalanej technologii PSA (Pressure Swing Adsorption - adsorpcji zmiennociśnieniowej) do tego stopnia, aby gaz nadawał się do zasilania wytwarzających energię elektryczną ogniw wodorowych.

 

W ostatnim czasie JSW przystąpiła, wraz m.in. z rafineriami i zakładami chemicznymi, do stowarzyszenia "Europa wodorowa". Spółka chce promować wodór jako czyste paliwo przyszłości, zwracając uwagę, że bezemisyjny transport może opierać się nie tylko na np. autobusach elektrycznych, ale także na pojazdach o napędzie wodorowym.

 

Przedstawiciele JSW szacują, że grupa będzie w przyszłości w stanie wytworzyć w swoich koksowniach ilość wodoru wystarczającą do zasilania przez rok nawet 800 autobusów na to paliwo, wobec ponad 2 tys. wszystkich wykorzystywanych obecnie w regionie pojazdów. Spółka uczestniczy w projekcie, w ramach którego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ma pojawić się pierwszych 300 autobusów bezemisyjnych - elektrycznych, a także wodorowych.

 

W Polsce autobusy wodorowe wytwarzają Solaris i Ursus, dostarczając takie pojazdy na potrzeby komunikacji miejskiej wielu miast w Europie, gdzie obecnie jest duży popyt na autobusy wodorowe; upowszechnienie takich pojazdów w Polsce stworzy szansę dla JSW i innych firm przemysłowych jako dostawców wodoru. Szacuje się, że autobus wodorowy jeżdżący ok. 300 km dziennie zużywa ok. 8 kg wodoru na 100 km.

 

JSW analizuje poszczególne rozwiązania wychwytywania i oczyszczania wodoru, szczególnie pochodzące z rynku azjatyckiego. Jednocześnie porozumiała się pod kątem możliwości wykorzystania tego paliwa z polskimi producentami, m.in. z Ursusem. Grupa, która jest także drugim największym producentem smoły w Europie, planuje także - na bazie tego produktu - wytwarzanie włókien węglowych m.in. na potrzeby przemysłu samochodowego i lotniczego.

 

Źródło: https://trojmiasto.onet.pl/cop24-nadchodzi-rewolucja-polska-to-moze-byc-wodorowy-kuwejt/hkvvjhr 

 

16.11.2018
Wodorowo-elektryczny pojazd ciężarowy

Nikola Motor Company opracowała wodorowo-elektryczny pojazd ciężarowy przeznaczony na europejskie rynki. Samochód trafi także do Azji oraz Australii.


Nikola Motor ujawniła, że dzięki rezerwacjom na swoje pojazdy złożonym przez klientów zgromadziła do tej pory ok. 11 mld dolarów.


Jak powiedział Trevor Milton, założyciel i dyrektor generalny Nikola Motor Company, początek produkcji pojazdu zaplanowano na ok. 2022-2023 r. Testy modelu rozpoczną się już ok. 2020 r. w Norwegii. Samochód zostanie przystosowany do całkowicie autonomicznej jazdy 5. poziomu.

 

W zależności od wersji, Nikola Tre będzie rozwijać od 500 do 1 000 KM i zapewni zasięg od 500 do 1 200 km. Klienci uzyskają do wyboru wersje 6×4 oraz 6×2. Tankowanie zbiorników z wodorem pojazdu ma zajmować ok. 20 minut.

Więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem:

http://www.orpa.pl/nikola-motor-zaprezentowala-wodorowa-ciezarowke-na-rynek-europejski/

 

09.11.2018
1st POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2018) ZAKOŃCZONA

Szanowni Państwo,


Dziękujemy za Państwa udział i zaangażowanie w wydarzenie

1st POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2018).

 

Była to jedna z pierwszych Polsce konferencja poświęcona przeglądowi technologii wodorowych dostępnych na rynku.
Poruszano na niej tematy wykorzystania wodoru jako alternatywnego paliwa w gospodarce zeroemisyjnej. Prelekcje były poświęcone zagadnieniom z obszaru wytwarzania wodoru, magazynowania wodoru, a także jego zastosowania w energetyce oraz transporcie.

W przyszłym roku planujemy kolejną edycję, na którą już dziś zapraszamy.

 

ZOBACZ VIDEO PODSUMOWANIE KONFERENCJI:

https://www.youtube.com/watch?v=9xXXSg2m5fg  

 

Chcemy również serdecznie podziękować naszym sponsorom!

 

Sponsor główny:

 

Grupa LOTOS S.A.

 

Sponsorzy wspierający:

 

SAMSON Sp. z o.o.               Wartsila Polska Sp. z o.o.

                       

 

 

 

POBIERZ PREZENTACJE:

Air_Liq.pdf

ASE.pdf

Daimler.pdf

Hydrogenics.pdf

HyLaw.pdf

JRC.pdf

Kawasaki.pdf

Linde.pdf

Nel Hydrogen Poland_v01.pdf

PGNIG.pdf

RIGA_project_H2LV.pdf

SIEMENS.pdf

Ursus.pdf

Wartsila.pdf

WTT.pdf

18.09.2018
Pociąg na wodór pierwszy raz na torach z pasażerami

Wodorowy pociąg Coradia iLint odbył pierwszy kurs z pasażerami w Dolnej Saksonii. Pociąg produkowany przez Alstom od poniedziałku rozpoczął regularne kursy według ustalonego rozkładu. Zasilany ogniwami paliwowymi produkującymi prąd z wodoru pociąg jest całkowicie bezemisyjny. W Dolnej Saksonii będą kursowały dwa tego typu pociągi.

Technologia wodorowa wzbudziła zainteresowanie również w Wielkiej Brytanii. W połowie maja 2018 r. Alstom podpisał umowę na przebudowę floty pociągów elektrycznych klasy 321.
Renowacja ma polegać na montowaniu zbiorniki wodoru i ogniw paliwowych, które będą je zasilać.

Ogniwo paliwowe w pociągach będzie wytwarzać energię elektryczną w taki sam sposób jak w samochodach: poprzez połączenie wodoru i tlenu.

 

Źródło: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/coradia-ilint-firmy-alstom-pociag-oddany-do-uzytku/r2vsyhv

06.09.2018
Zapraszamy na pierwszą konferencję poświęconą technologiom wodorowym

Będzie to jednodniowe, multidyscyplinarne wydarzenie o międzynarodowym charakterze, poświęcone zagadnieniom z obszaru wytwarzania wodoru, magazynowania wodoru, a także jego zastosowania w energetyce oraz transporcie - w tym z wykorzystaniem ogniw paliwowych.

Celem konferencji jest popularyzacja technologii wodorowych w Polsce poprzez przedstawienie szerokiego spektrum możliwych zastosowań wodoru w gospodarce, korzyści z tego wynikających oraz dyskusji o występujących barierach prawnych i technologicznych.
Będzie też ona świetną okazją do networkingu.

Udział w konferencji będzie zatem doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie rozwoju technologii wodorowych, a także spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących graczy na tym dynamicznie rozwijającym się rynku.

Wydarzenie odbędzie się 25 października 2018 w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.

Rejestracja, aktualny program oraz wszystkie informacje organizacyjne są umieszczone na stronie:

https://pchet.evenea.pl/

14.08.2018
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu - Ministerstwo Energii

Dofinansowanie projektów związanych z elektromobilnością


Wsparcie w ramach Funduszu otrzymają zarówno inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności (czyli pojazdy napędzane energią elektryczną), jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG, LNG. Dzięki FNT finansowane będą projekty wymienione m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Jakie projekty mogą otrzymać wsparcie?


Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

 

Finansowanie FNT


Przychodami Funduszu będą m.in. środki z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego, wpływy z tytułu opłaty zastępczej oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Nowelizacja ustawy zakłada także wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego. Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW (85%) i FNT (15%). Zgodnie z przedstawioną propozycją obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciążyć będzie na producentach paliw silnikowych (benzyn silnikowych i olejów napędowych), importerach paliw silnikowych oraz podmiotach sprowadzających paliwa z innych państw UE.

Środki, które otrzyma NFOŚiGW służyć będą realizacji projektów mających na celu m.in. zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza.

 

Struktura FNT


Ze względów organizacyjnych oraz doświadczenia w prowadzeniu podobnych inicjatyw, zarządzanie Funduszem powierzono NFOŚiGW. Dysponentem Funduszu jest Minister Energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewnia obsługę bankową FNT.

 

Korzyści wynikające z powstania FNT


Planowane korzyści związane z uruchomieniem finansowania z Funduszu to:

rozwój infrastruktury do tankowania gazu ziemnego, biopaliw ciekłych i innych paliw alternatywnych oraz do ładowania pojazdów elektrycznych;
możliwość wprowadzenia nowych modeli biznesowych opartych na paliwach alternatywnych i ich infrastrukturze;
rozwój flot pojazdów niskoemisyjnych oraz niskoemisyjnego transportu publicznego;
możliwy spadek kosztów użytkowania pojazdów opartych na paliwach alternatywnych dla obywateli;
poprawa jakości powietrza wynikająca ze zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy drogowe - szczególnie w dużych aglomeracjach.

03.08.2018
Nowi członkowie Klastra Wodorowego

Nowe firmy dołączają do Klastra.

Cały czas Klaster pracuje nad rozwijaniem sieci kontaktów i powiązań. Od maja do lipca dołączyły do nas cztery podmioty:

- Miasto Gdynia, Żegluga Gdańska, MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk, Gdańskie Autobusy i Tramwaje.


Obecnie posiadając 13 członków prowadzone są rozmowy z kolejnymi firmami, których kompetencje pozwolą na budowanie projektów wspierających rozwój i promocję technologii wodorowych.

Zainteresowanie miast, przedsiębiorstw prywatnych i spółek miejskich odpowiedzialnych za transport, pokazuje, że zastosowanie technologii wodorowych w pojazdach lądowych i transporcie wodnym ma potencjał do rozwoju i implementacji. Technologie te  w znaczny sposób mogą pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie generowania przez środki transportu trujących gazów i wnieść wartość dodaną w krajowe prace B+R nad silnikami czy turbinami wodorowymi.


Już w październiku planowana jest duża konferencja poświęcona tej tematyce, gdzie mówcy i goście z Polski oraz ze Świata zaprezentują swoje doświadczenia i technologie wodorowe. Wydarzenie to nosi nazwę PCHET 20181st POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY i odbędzie się w dniach 25-26 PAŹDZIERNIKA 2018 w HOTELU NADMORSKIM w GDYNI.

Klaster w swojej nazwie sugeruje także możliwość prac nad rozwojem czystych technologii węglowych i zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane tym obszarem.

21.05.2018
Alstom wyprodukował pierwsze pociągi napędzane wodorem

Pierwsze tego typu pociągi będą woziły pasażerów już w najbliższe wakacje, na razie tylko w Niemczech. Argumentem, który ma przemawiać za wodorem, są rosnące koszty związane z eksploatacją silników diesla związane z coraz bardziej wyśrubowanymi normami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń.
Wodór, użyty jako paliwo, będzie natomiast wytworzony z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Więcej na: https://businessinsider.com.pl/finanse/pociagi-na-wodor-w-niemczech-wkrotce-wyjada-na-tory/9ke1z4x

23.04.2018
Spotkanie Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych

14 marca w Pałacu Prezydenckim przed Narodową Radą Rozwoju powołaną przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentowano możliwości rozwoju technologii wodorowych w Polsce. Klaster Technologii Wodorowych oraz Czystych Technologii Węglowych reprezentowali Panowie Adam Protasiuk i Leszek Miazga, obaj Wiceprezesi Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

tel.: 58 305 23 25, fax: 58 741 53 733