3
Zastosowanie wodoru w przemyśle

Nie jest powszechną wiedzą, że technologicznych procesach przemysłowych czysty wodór wytwarzany jest w olbrzymich ilościach.

 

Najbardziej znanym i rozpowszechnionym procesem tego typu jest reforming parowy metanu lub innych „lekkich” węglowodorów, jak np. propan-butan lub benzyna lekka. Proces reformingu zachodzi w wysokich temperaturach, w zakresie od 650-900⁰C, w obecności katalizatora niklowego. Reakcje zachodzą w rurach pieca wypełnionych katalizatorem. Do metanu dodawana jest para wodna. Proces wytwarzania wodoru obrazują poniższe reakcje:

 

CH4 + H2O <---> CO + 3H2 reforming

CO + H2O <---> CO2 + H2 konwersja CO

CH4 + 2H2O <---> CO2 + 4H2 reforming

 

Reforming parowy jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym procesem produkcji wodoru. Inne metody produkcji to zgazowanie węglowodorów lub biomasy. W procesie tym uzyskujemy mieszaninę tlenku węgla i wodoru. Często mieszanina gazów zawierająca tlenek węgla i wodór, zwana też gazem syntezowym, jest wykorzystywana do syntezy Fischera-Tropscha w kierunku produkcji tzw. węglowodorów syntetycznych. Podobnie jak w przypadku reformingu parowego można pójść w kierunku zwiększenia udział wodoru poprzez reakcję konwersji tlenku węgla.

 

Ostatni etap to oczyszczanie wodoru w procesie PSA (ang. Pressure Swing Adsorption), czyli adsorpcji zmiennociśnieniowej. Jest to proces oczyszczania wodoru z zanieczyszczeń, tj. z metanu, tlenku i dwutlenku węgla po części procesowej instalacji. W procesie gazowe zanieczyszczenia wodoru zostają zaadsorbowane na powierzchni odpowiedniego adsorbentu. Dzięki temu uzyskujemy wodór o czystości powyżej 99,5% masowych.

 

Zarówno proces reformingu parowego, jak i zgazowania są przeznaczone do pozyskiwania wodoru na skalę przemysłową. Aby uzyskać mniejszą ilość wodoru, stosuje się metodę elektrolizy wody. Pod wpływem różnicy potencjałów następuje rozkład wody na wodór i tlen. Jednak ze względu na wysoka cenę energii elektrycznej wytworzenie wodoru tą metodą jest znacząco droższe niż np. z metanu.

Szacunkowe zużycie wodoru w sektorze chemicznym i naftowym w Polsce

 

Roczne zużycie wodoru w mld Nm3

7,4

Archiwum

22.10.2019
2nd Polish Conference on Hydrogen Energy and Technology (PCHET)

The International Conference PCHET 2, which took place on October 1, 2019 in the Pomeranian Technology Park in Gdynia, was organized for the second time by the Cluster of Hydrogen Technologies and Clean Coal Technologies together with its partners. It gathered almost 300 participants representing a very wide and diverse economic, scientific and research community and local government administration.

This edition of the conference presented a spectrum of issues related to the use of hydrogen technologies in transport and energy. Legislative gaps, funding options, and presented business models using hydrogen as an energy carrier were discussed.

 

The culminating event of the conference was the announcement of establishing the Pomeranian Hydrogen Valley initiative and its program.

 

The program was initiated by signing a declaration of cooperation by a wide range of stakeholders who declared participation and support.

The signatories of the declaration are:

·         Pomeranian Voivodeship

·         Cluster of Hydrogen Technologies and Clean Coal Technologies

·         City of Gdynia

·         PKP Energetyka S.A.

·         Port of Gdynia Authority S.A.

·         The Pomeranian Intelligent Specialization Council in the area of ​​off-shore and port-logistics technologies (ISP1)

·         The Pomeranian Intelligent Specialization Council in the field of Eco-effective Technologies in the production, transmission, distribution and consumption of energy and fuels and in construction (ISP3)

·         The Gdansk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area

 

The Pomeranian Hydrogen Valley aims to create conditions for full implementation in Pomerania of transport based on "green" hydrogen, i.e. hydrogen obtained from renewable energy sources. The flagship project with a set of measurable results will be named "Hy-way to Hel". It is targeted at organization of rail and sea transport routes based on hydrogen-powered ships and trains. 2,000 tons of "green" hydrogen per year for public transport will be a key target. The Pomeranian Hydrogen Valley program is fully compatible with Pomeranian Smart Specializations.

 

The program will also affect a number of other areas, including research and development works through the involvement of Polish universities, including the extensive use of the potential of the Gdańsk University of Technology and opens up the possibility of creating a new profession of technician and engineer with the competences necessary for the construction and operation of hydrogen installations.

 

Hydrogen technologies show technological maturity. These are technologies known for years and also used in the Polish industry. Poland is the 5th producer of hydrogen in the world. It is a proven and safe technology. Important for the success of the “Hy-way to Hel” project will also be an extensive promotion of this type of technology in society and convincing people that it is a clean and safe fuel of the future - said Marek Foltynowicz, hydrogen expert at Grupa Lotos.

18.10.2019
Województwo pomorskie pionierem technologii wodorowych w Polsce - sukces II edycji Międzynarodowej Konferencji PCHET w Trójmieście

 

        

 

Międzynarodowa Konferencja PCHET 2, która odbyła się w dniu 1 października 2019 roku w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni została zorganizowana po raz drugi przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Zgromadziła prawie 300 uczestników reprezentujących bardzo szerokie i różnorodne środowisko gospodarcze, naukowo badawcze i administracji samorządowej.

 

W tej edycji konferencji zaprezentowano spektrum zagadnień związanych z zastosowaniem technologii wodorowych w transporcie i energetyce, dyskutowano na temat luk legislacyjnych, możliwości finansowania oraz prezentowano modele biznesowe wykorzystujące wodór jako nośnik energii.

 

Kulminacyjnym wydarzeniem konferencji było ogłoszenie przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych programu Pomorskiej Doliny Wodorowej.

 

Program został zainicjowany podpisaniem deklaracji o współpracy szerokiego środowiska interesariuszy, którzy zadeklarowali udział i wsparcie programu. Sygnatariuszami deklaracji są:

  • Województwo Pomorskie
  • Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
  • Gmina Miasta Gdynia
  • PKP Energetyka S.A.
  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  • Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie off-shore i portowo-logistyczne (ISP1)
  • Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP3)
  • Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot.

 

Pomorska Dolina Wodorowa ma na celu stworzenie warunków do pełnego wdrożenia na Pomorzu transportu opartego o „zielony” wodór, czyli wodór uzyskany z odnawialnych źródeł energii. Wymiernymi rezultatami programu będzie realizacja projektu „Hy-way to Hel”, czyli organizacja transportu szynowego i morskiego do Helu zasilanego wodorem oraz uruchomienie ekosystemu zdolnego do dostarczenia minimum 2000 ton „zielonego”wodoru rocznie na potrzeby transportu publicznego. Program ten ma również zbudować trwałą zdolność do dalszej rozbudowy zdolności dostaw „zielonego” wodoru i wdrażania transportu opartego o wodór. Program Pomorska Dolina Wodorowa jest w pełni zgodna z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza.

 

Liczymy, że nasza inicjatywa stanie się silnym bodźcem do rozwoju technologii wodorowych w transporcie i energetyce, zwłaszcza wykorzystania zasobów energii elektrycznej z OZE nie tylko na Pomorzu, ale także zachęcimy inne regiony do podążania naszym tropem. Zachęcamy do skorzystania z naszych doświadczeń. – powiedział Tomasz Pelc, członek Klastra, Prezes zarządu firmy Nexus Consultants.

 

Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Wodorowych powstał w 2017 roku. Głównym inicjatorem powołania klastra była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, która obecnie jest administratorem klastra.

 

Klaster wchodzi w nowy etap swojego rozwoju. Po wielu miesiącach prac koncepcyjnych i konsultacji w łonie klastra oraz samorządu Województwa Pomorskiego uruchamiamy pionierski program na skalę Polski. Bazujemy na wzorcach, które sprawdzają się w Europie Zachodniej. Chcemy wejść w nurt finansowania przygotowywanego przez Unię Europejską w nowej perspektywie. Program Pomorskiej Doliny Wodorowej odpowiada także na szereg wyzwań, chociażby takich jak ocieplenie klimatu. W klastrze mamy reprezentantów firm technologicznych, które są gotowe sprostać wymaganiom programu i dostarczyć potrzebne ilości „zielonego”wodoru.  – Powiedział Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Administratora Klastra.

 

Program będzie także oddziaływał na szereg innych obszarów, w tym prace badawczo rozwojowe poprzez zaangażowanie polskich uczelni w tym szerokie wykorzystanie potencjału Politechniki Gdańskiej oraz otwiera możliwości stworzenia nowego zawodu technika i inżyniera o kompetencjach niezbędnych do budowy i eksploatacji instalacji wodorowych.

 

Technologie wodorowe wykazują dojrzałość technologiczną. Są to technologie znane od lat i stosowane równie w polskim przemyśle. Polska jest 5 producentem wodoru na świecie. Jest to technologia sprawdzona i bezpieczna. Ważne dla powodzenia projektu Hy-way to Hel będzie też szeroko zakrojona promocja tego rodzaju technologii w społeczeństwie i przekonanie ludzi, że jest to czyste i bezpieczne paliwo przyszłości – powiedział Marek Foltynowicz, ekspert ds. wodoru w Grupie Lotos.

 

Organizatorzy zapowiedzieli konferencję za rok, jednak już teraz zapraszają do współpracy firmy dostarczające technologię oraz instytucje zainteresowane zastosowanie wodoru w transporcie publicznym.

 

 

Prezentacje: POBIERZ 

 

English version - CLICK

 

 

Galeria wydarzenia: 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

 

58 305 23 25

kontakt@klasterwodorowy.pl