1
Czym jest wodór?

Wodór postrzegany jest jako nowoczesne paliwo przyszłości.

 

Aktualnie prowadzonych jest sporo programów badawczych i pilotowych wdrożeń mających na celu przetestowanie technologii oraz określenie możliwości szerszego zastosowania wodoru jako paliwa. Czy przy obecnym poziomie wiedzy i infrastruktury jest to możliwe w stosunkowo krótkim czasie.

Archiwum

19.02.2024
Klaster Wodorowy i RIGP Partnerem Merytorycznym H2Poland 2024!

 

Od wody do wodoru: BLUE DEAL jako przyszłość zielonej energetyki
W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i rosnącym zapotrzebowaniem na czystą energię, panel "Od Wody do Wodoru: Blue Deal jako Przyszłość Zielonej Energetyki" koncentruje się na roli wody i wodoru w transformacji energetycznej. Panel ten ma za zadanie zgłębić, jak wykorzystanie zasobów wodnych i innowacje w technologii wodorowej mogą wspierać zrównoważony rozwój i realizację celów Porozumienia Paryskiego.

 

Główne Punkty Dyskusji:

 

Woda jako Źródło Wodoru:

 •  Omówienie metod produkcji wodoru z wody, w tym elektrolizy wodnej.
 • Analiza wyzwań i możliwości związanych z wykorzystaniem zasobów wodnych do produkcji wodoru.

 

Woda i Wodór w Zielonej Energetyce: 

 • Znaczenie wodoru jako nośnika energii w zielonej gospodarce.
 • Dyskusja na temat integracji systemów opartych na wodorze z istniejącą infrastrukturą energetyczną.

 

Aspekty Środowiskowe i Zrównoważony Rozwój:

 • Wpływ technologii wodorowych na środowisko naturalne i bioróżnorodność w aspekcie gospodarki wodami i zmian klimatycznych.
 • Dyskusja na temat możliwości zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych w kontekście produkcji wodoru.

 

Innowacje Technologiczne i Wyzwania:

 • Prezentacja najnowszych innowacji w zakresie uzdatniania i optymalizacji wykorzystania wody do produkcji wodoru
 • Omówienie technicznych i ekonomicznych wyzwań związanych z rozwijającym się rynkiem wodorowym w aspekcie ograniczonych zasobów wodnych

 

Polityka i Współpraca Międzynarodowa:

 • Rola polityk narodowych i międzynarodowych w promowaniu zrównoważonej energetyki wodorowej.
 • Znaczenie współpracy międzynarodowej w realizacji celów związanych z Blue Deal.

 

 

Panel ma na celu zapewnienie platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania wody i wodoru w zrównoważonej energetyce. Celem jest również identyfikacja możliwości, wyzwań oraz kształtowanie świadomości na temat znaczenia Blue Deal dla przyszłości zielonej energetyki. Dyskusja ma na celu zainspirowanie uczestników do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i ochrony naszych zasobów wodnych przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału wodoru.

 

Panel jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, w tym do przedstawicieli branży energetycznej, decydentów politycznych, ekspertów środowiskowych, naukowców, a także do inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych zrównoważoną przyszłością energetyczną. Jest to również idealna okazja dla tych, którzy chcą zrozumieć, jak innowacje w dziedzinie wody i wodoru mogą wpłynąć na przyszłość energetyczną naszej planety i jakie kroki można podjąć, aby wspierać zrównoważony rozwój w tym obszarze.

 

Celem panelu jest wypracowanie konkretnych rekomendacji i strategii, które będą wspierać rozwój technologii wodorowych oraz efektywne wykorzystanie zasobów wodnych w kontekście zielonej energetyki. Oczekuje się, że wynikająca z panelu dyskusja przyczyni się do lepszego zrozumienia możliwości, jakie oferuje połączenie zasobów wodnych i wodoru, a także pomoże w identyfikacji kluczowych obszarów wymagających dalszych badań i inwestycji. Panel ma również na celu zwiększenie świadomości na temat roli Blue Deal w przyszłości zielonej energetyki i zrównoważonego rozwoju.

 

➡️ REJESTRACJA I BILETY

 

 

 

 

Sektor energetyki offshore przechodzi transformację, stając się kluczowym elementem w rozwijającym się rynku wodoru. Panel "Integracja Offshore z Rynkiem Wodoru: Wyzwania i Możliwości" ma na celu zgłębienie tej dynamicznej relacji, analizując zarówno przeszkody, jak i potencjalne korzyści płynące z synergii tych dwóch sektorów.

 

Główne Punkty Dyskusji:

 

Technologie i Innowacje:

 •  Omówienie nowych technologii w zakresie wykorzystania offshore do produkcji wodoru.
 • Przegląd innowacyjnych projektów i studiów przypadków łączących energię wiatrową z produkcją wodoru.

 

Wyzwania Regulacyjne i Środowiskowe:

 • Analiza przepisów prawnych i środowiskowych wpływających na rozwój projektów offshore-wodór.
 • Dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko morskie.

 

Ekonomia i Finansowanie:

 •  Rozważanie ekonomicznych aspektów integracji offshore z rynkiem wodorowym, w tym kosztów i ROI.
 • Dyskusja na temat możliwości finansowania i inwestycji w projekty offshore-wodór.

 

Możliwości Rynkowe i Rozwój:

 • Przegląd potencjalnych rynków dla wodoru produkowanego offshore.
 • Strategie na rzecz zwiększenia udziału wodoru w miksie energetycznym i osiągnięcia celów klimatycznych.

 

Współpraca Międzynarodowa i Polityka:

 • Omówienie znaczenia współpracy międzynarodowej i polityk rządowych dla rozwoju sektora.
 • Wpływ globalnych tendencji w zakresie energii odnawialnej na rynek wodorowy.

 

Panel ma na celu nie tylko podkreślenie wyzwań, ale także zidentyfikowanie możliwości, jakie niesie za sobą integracja offshore z rynkiem wodoru. Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, poglądów i najlepszych praktyk, co ma przyczynić się do rozwoju efektywnych strategii i innowacyjnych rozwiązań w tej szybko rozwijającej się dziedzinie.

 

Panel skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do przedstawicieli przemysłu energetycznego, decydentów politycznych, naukowców, inwestorów, a także do wszystkich zainteresowanych przyszłością energetyki wodorowej i offshore. Udział w panelu zapewni uczestnikom unikalną perspektywę na połączenie tych dwóch ważnych sektorów energetyki i pozwoli na lepsze zrozumienie kierunków ich rozwoju.

 

Oczekuje się, że dyskusja przyczyni się do zidentyfikowania kluczowych obszarów do współpracy, określenia potrzeb badawczych i technologicznych oraz wypracowania rekomendacji dla polityki i praktyki biznesowej. Panel ma na celu stworzenie platformy dla efektywnej wymiany wiedzy i idei, które mogą napędzać dalszy rozwój integracji offshore z rynkiem wodorowym, wspierając tym samym globalne cele zrównoważonego rozwoju.

 

➡️ REJESTRACJA I BILETY

14.02.2024
Rewolucja w produkcji wodoru dzięki kogeneracji jądrowej i termochemicznemu rozszczepianiu wody

Na łamach kluczowego dla technologii wodorowych czasopisma International Journal of Hydrogen Energy ukazał się artykuł polskich badaczy dotyczący integracji wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (HTGR) z cyklami termochemicznego rozkładu wody (TWSC) w celu produkcji wodoru. Autorzy koncentrują się na dwóch perspektywicznych metodach: pętli miedziowo-chlorowej (Cu-Cl) i pętli siarkowo-jodowej (S-I). Te innowacyjne technologie, wykorzystując głównie ciepło przy ograniczonym dostępie do energii elektrycznej, mogą znacząco zwiększyć efektywność produkcji wodoru.

 

 

Publikacja dotyczy integracji wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (HTGR) z cyklami termochemicznego rozkładu wody (TWSC) w celu produkcji wodoru.

 

Zespół badaczy z Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych dokonał znaczącego postępu analizując integrację wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (HTGR) z cyklami termochemicznego rozkładu wody (TWSC) w celu produkcji wodoru. Efekty prac, skupionych na dwóch obiecujących cyklach – miedziowo-chlorowym (Cu-Cl) i siarkowo-jodowym (S-I), proponują alternatywną metodę  w metodach produkcji wodoru, w szczególności w zastosowaniach, w których dostępne są duże strumienie ciepła.

 

Główną zaletą technologii termochemicznych jest ich zmniejszona lub całkowicie wyeliminowana zależność od energii elektrycznej. Hybrydowy cykl Cu-Cl jest szczególnie wydajny, zdolny do redukcji entalpii ciepła technologicznego do temperatur tak niskich jak 120°C, zwiększając tym samym produkcję wodoru. Temu poziomowi redukcji ciepła nie dorównuje technologia S-I, która może obniżyć temperaturę czynnika roboczego do około 380°C, ale ma bardzo niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną.

 

Biorąc pod uwagę warunki pracy planowanej instalacji demonstracyjnej, opartej na HTGR, przewidzianej do budowy w NCBJ, cykl Cu-Cl jest zalecany ze względu na lepsze wykorzystanie dostępnego ciepła i brak potrzeby dodatkowego podgrzewania medium. Wybór ten podkreśla wysoką sprawność i prostotę cyklu.

 

We wprowadzeniu do analizy podkreślono kluczową kwestię związaną z integracją reaktorów HTGR z elektrolizerami stałotlenkowymi (SOE). Proces ten jest dedykowany do instalacji i obiektów, w których dostępna jest energia elektryczna zaś możliwość wykorzystania pary dodatkowo i znacząca zwiększa sprawność procesu. W przypadku. Temu rozwiązaniu poświęcona jest kolejna publikacja zespołu IEN-PIB i NCBJ. Zbadanie alternatywnych technologii produkcji wodoru, które różnią się pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i temperaturę mediów, co pozwala je dostosować do różnych obiektów i ciągów procesowych, ma kluczowe znaczenie dla szerszego ich zastosowania w wielu sektorach gospodarki.

 

Przedstawiona analiza  wyklucza niektóre technologie, takie jak reforming parowy i piroliza metanu, ze względu na brak dostępności niezbędnych surowców w pobliżu oczekiwanej lokalizacji HTGR jak również ze względu na znaczący ślad węglowy tych procesów. Koncentrując się na wodzie jako podstawowym dostępnym zasobie, w studium uwzględniono jedynie elektrolizę i cykle termochemiczne do produkcji wodoru.

 

Termochemiczne cykle rozszczepiania wody (TWSC) to seria kontrolowanych reakcji chemicznych, które rozszczepiają wodę na wodór i tlen w umiarkowanych temperaturach. Badania przeprowadzone przez General Atomics zidentyfikowały 115 potencjalnych TWSC, które mogłyby wykorzystywać ciepło z reaktorów jądrowych do produkcji wodoru. Wśród nich cykl hybrydowy Cu-Cl okazał się obiecującą metodą, oferującą sprawność wyższą  niż 43%.

 

Wyzwaniem w cyklach termochemicznych jest jednak możliwość osiągnięcia maksymalnej wydajności i sprawności przy jednoczesnej optymalizacji przepływów ciepła. Cykl siarkowo-jodowy (S-I), rozwijany od lat 70. XX wieku, wyróżnia się wysoką wydajnością, ale wiąże się z poważnymi wyzwaniami projektowymi i materiałowym, zatem nie osiągnął jeszcze skali komercyjnej.

 

Podsumowując, badanie oferuje kompleksową analizę dwóch alternatywnych cykli procesowych, S-I i Cu-Cl, do produkcji wodoru. Cykle te są korzystne w systemach, w których ciepło jest głównym źródłem energii, a energia elektryczna jest ograniczona. W szczególności metoda Cu-Cl wyróżnia się zdolnością do znacznego zmniejszenia wymaganych parametrów źródła ciepła technologicznego, co czyni ją obiecującym rozwiązaniem dla wydajnej produkcji wodoru, w instalacjach zintegrowanych z obiektami różnego typu.

 

 

Więcej o działalności IEn tutaj: https://ien.com.pl/ 

 

Publikacja źródłowa dostępna tutaj:

J. Hercog, J. Kupecki, B. Świątkowski, P. Kowalik, A. Boettcher, J. Malesa, E. Skrzypek, M. Skrzypek, D. Muszyński, G. Tchorek, Advancing production of hydrogen using nuclear cycles – integration of high temperature gas-cooled reactors with thermochemical water splitting cycles, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 52, Part B, 2024, Pages 1070-1083, ISSN 0360-3199,
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.06.333. 

 

Źródło: International Journal of Hydrogen Energy

12.02.2024
Webinar informacyjny przed misją gospodarczą na Canadian Hydrogen Convention

Kanada jest światowym liderem technologii wodorowych. Już za kilka lat będzie także globalnym eksporterem tego surowca. Canadian Hydrogen Convention w Edmonton jest natomiast najważniejszym w Kanadzie wydarzeniem branży wodorowej.

 

W trakcie webinaru:

 • posłuchasz prezentacji przedstawicieli Ministerstwa Alberty oraz czołowej organizacji wodorowej w Kanadzie - CHFCA, o możliwościach współpracy między naszymi krajami,
 • dowiesz się jak najlepiej przygotować się do udziału w Canadian Hydrogen Convention,
 • poznasz zasady rekrutacji na stoisko Kanadyjskiej Konwencji Wodorowej "Made in Poland".

 

Szkolenie poprowadzą:

 • Romi Jaszczyński, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kanadzie,
 • Witold Dzielski, Ambasador RP w Kanadzie,
 • Grzegorz Gałczyński, Kluczowy Ekspert, Departament Eksportu, PAIH,
 • Kasha Piquette, Associate Deputy Minister, Intergovermental Relations Executive Council, Government of Alberta,
 • Brent Lakeman, Director, Hydrogen Initiative, Edmonton Global.

 

Webinarium będzie prowadzone w języku polskim oraz angielskim.

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona ➡️ ZAREJESTRUJ SIĘ!

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl