Fit for 55: Jak UE planuje zwiększyć energię ze źródeł odnawialnych

 

Rada UE ds. Energii na posiedzeniu 27 czerwca przyjęła podejście ogólne do projektu nowelizacji unijnej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 


Oprócz zwiększenia ambicji w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym Państwa Członkowskie UE wypracowały w ramach kompromisu poparcie dla celu 35% udziału odnawialnego wodoru w zużyciu końcowym wodoru w przemyśle w 2030 r. i 50% w 2035 r. 

 

Stanowisko uwzględnia też cele udziału energii odnawialnej i odnawialnych paliw niebiologicznego podchodzenia (więc wodoru i paliw syntetycznych) w sektorze transportu.


Następnym krokiem prac legislacyjnych jest tzw. trialog, czyli trójstronne negocjacje między Komisją Europejską, Parlamentem Europekskim, a Radą, czyli państwami członkowskimi pod czeską prezydencją. 


W pierwotnym projekcie zaproponowanym przez KE cel 50% miał zostać osiągnięty już w 2030 r. Należy się spodziewać, że w toku negocjacji przyjęte zostaną nie mniej ambitne propozycje od tych określonych w stanowisku Rady. 


Nowelizacja ta będzie potężnym impulsem pobudzającym popyt na zielony wodór, szczególnie w sektorze przemysłu.


Szczegóły stanowiska Rady i całość projektu

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl