Ogłoszenie o konkursie – X edycja Programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

7 września Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło nabór wniosków konkursowych do X edycji programu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”. 


Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, oferujących zielone technologie. Szansę na dołączenie do grona Laureatów GreenEvo mają firmy będące producentem wdrożonych rozwiązań przynoszących korzyści dla środowiska.
 
Dokumentacja konkursu (REGULAMIN oraz WNIOSEK) dostępna jest: TUTAJ
 

 
Już 14 września zapraszamy na bezpłatny #webinar, w którym organizatorzy Programu przedstawią korzyści wynikające z udziału w programie, proces naboru i oceny wniosków, a także - krok po kroku – omówią proces przygotowania aplikacji. Zapraszamy do rejestracji – zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: greenevo@investin.pl.

 

GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii


„GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” to Program Ministerstwa Klimatu i Środowiska przygotowany z myślą o promocji polskich zielonych technologii. Podstawą funkcjonowania Programu jest wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w Programie w sposób kompleksowy stymulują zrównoważony rozwój oraz wzmacniają pozycję innowacyjnych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

 

Kto może zostać Laureatem GreenEvo?


Do Programu GreenEvo mogą zgłosić się polscy przedsiębiorcy oferujący technologie środowiskowe w niżej określonych obszarach.

Wsparcie w ramach GreenEvo jest udzielane w formule pomocy de minimis, a kwota pomocy udzielonej w ten sposób nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych.

Szczegółowe zasady programu oraz informacje, kto może aplikować, będzie określał Regulamin.

 

Nabór na kolejną, X edycję trwa do 10 listopada 2022 r. lub do momentu rejestracji 50 wniosków.

 

Obszary wsparcia technologii GreenEvo dla VII i VIII edycji

 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • gospodarka odpadami,
 • odnawialne źródła energii,
 • oszczędność energii,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona różnorodności biologicznej,
 • budownictwo pasywne,
 • niskoemisyjny transport,
 • ochrona klimatu, w tym technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych.


Co możesz zyskać dzięki zgłoszeniu do programu GreenEvo?

 • wiedzę o dostępnych instrumentach wsparcia,
 • promocję technologii pod marką GreenEvo,
 • wsparcie marketingowe,
 • udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych,
 • wiedzę o rynkach zagranicznych,
 • poznanie zagadnień z zakresu ochrony własności przemysłowej,
 • serię specjalistycznych szkoleń m.in. z zakresu technik sprzedaży i prezentacji, budowania strategii eksportowych,
 • zdobywania środków na B+R, ochrony patentowej, ustawicznego rozwoju.


Informacje o Programie GreenEvo


Program jest realizowany od 2009 roku i w tym czasie laureatami zostało ponad 70 firm, które oferowały ponad 90 technologii. Zrealizowaliśmy przeszło 90 misji gospodarczych, do ponad 60 krajów na całym świecie. Aktualnie w programie mamy 27 aktywny laureatów oferujących 35 technologii. 

Misje gospodarcze umożliwiają skuteczną promocję polskich zielonych rozwiązań w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. W ostatnich latach zorganizowano spotkania (w tym on-line) z przedsiębiorcami m.in. z Nigerii, Egiptu, Indii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Kuby czy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dzięki możliwości zaprezentowania swoich technologii i przeprowadzenia rozmów biznesowych, polscy przedsiębiorcy mogą nawiązać międzynarodowe kontakty handlowe i zawierać umowy sprzedaży technologii. W trzech ostatnich latach (2019-2021) obecni Laureaci programu podpisali ponad 100 umów sprzedaży z przedsiębiorcami z Polski oraz ponad 90 umów sprzedaży z zagranicznymi kontrahentami. Przedsiębiorcy deklarują, że w większości przypadków fakt uczestnictwa w programie GreenEvo przyczynił się do zawarcia wskazanych umów. Oprócz zawierania umów, dzięki programowi, dochodzi między innymi do rozpoczęcia projektów pilotażowych wdrożenia technologii w kraju zainteresowanego kontrahenta.


Zasady udzielania wsparcia


Konkurs GreenEvo jest skierowany do polskich przedsiębiorców, oferujących technologie środowiskowe. Zaproponowana formuła realizacji konkursu zapewnia transparentny wybór beneficjentów, z udziałem zewnętrznych ekspertów.

Status Laureata jest przyznawany bezterminowo. Dodatkowo, laureaci mają możliwość otrzymywania wsparcia również podczas kolejnych edycji programu GreenEvo. Wsparcie w programie, rozumiane jako pomoc de minimis, jest udzielane wyłącznie aktywnym Laureatom, czyli tym, którzy przez cały czas trwania danej edycji spełniają warunki określone w regulaminie. Aktywni Laureaci, to Laureaci, którzy nie zostali wykluczeni z programu.


Dlaczego powstał program GreenEvo?


Program został uruchomiony w 2009 r. w wyniku ustaleń 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (grudzień 2008 r.). Jest on zbieżny z ideą „Poznańskiej Strategii Transferu Technologii” przyjętej na zakończenie szczytu, która zakłada zwiększenie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie oraz z „Polityką ekologiczną państwa 2030” w zakresie transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.
 
Cele Programu


GreenEvo wspiera przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców, którzy oferują niezwykle ciekawe produkty czy usługi, jednak nie mają możliwości ekspansji zagranicznej. Ministerstwo pomaga im zaistnieć na nowych rynkach, jednocześnie rozpowszechniając ideę prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska. Do grona Laureatów trafiają tylko sprawdzone, wdrożone i wysoce efektywne technologie, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Laureaci GreenEvo to wiarygodni partnerzy biznesowi, którzy są otwarci na dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i technologiami z krajami rozwijającymi się, zmagającymi się z lokalnie występującymi problemami ochrony środowiska. GreenEvo wzmacnia aktywność biznesową polskich firm na arenie międzynarodowej. Zmienia sposób patrzenia na firmę i zarządzania nią – z tradycyjnego na nowoczesny, efektywny i ukierunkowany na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.


Znaczenie programu


Program GreenEvo stanowi jeden z kluczowych polskich instrumentów rządowych, wspierający proces transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki i podnoszący świadomość na temat prowadzenia działalności firm w sposób odpowiedzialny. Jest to najlepsza praktyka w zakresie współpracy administracji centralnej z biznesem. Został on od początku do końca stworzony i wprowadzony przez administrację rządową, która dodatkowo wzięła na siebie rolę gwaranta jakości oferowanych technologii. Dzięki GreenEvo stymulowany jest międzynarodowy transfer polskich zielonych technologii oraz realnie wspierana jest zagraniczna aktywność polskich firm dostarczających nowoczesne technologie środowiskowe. Program dowodzi, że Polska jest w stanie aktywnie włączać się w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu, bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego, a wręcz odwrotnie – wspierając go innowacyjnymi, zielonymi technologiami.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl