Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia” w obszarze nr 4 „Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza I nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia” w obszarze nr 4 „Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru”.

 

 • Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

W I naborze będzie realizowany cel tematyczny w obszarze Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru, w ramach którego będą wspierane przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie technologii m.in.:

 • produkcji „bezemisyjnego” wodoru, np. wykorzystujących energię wiatru lub słońca;
 • dostosowania infrastruktury do transportu wodoru lub budowy struktur transportu i magazynowania wodoru;
 • skraplania, transportu i przechowywania wodoru w postaci ciekłej z zastosowaniem technologii kriogenicznych;
 • wielkoskalowego magazynowania wodoru z OZE;
 • wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów, z uwypukleniem roli wodoru w przemyśle, np. w produkcji stali;
 • pozwalających na dostępność i wykorzystanie wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym.

 

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

 • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu,
 • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe

 

Etapy oceny

Etap I Preselekcja - Nabór i ocena fiszek projektowych. 

Fiszka projektowa – wniosek o dofinansowanie w formie skróconej, przedstawiający propozycję innowacyjnego rozwiązania, opis technologii oraz sposób realizacji. Fiszka projektowa nie zawiera tabel finansowych i Studium Wykonalności i poprzedza złożenie pełnego (kompletnego) wniosku o dofinansowanie;

Nabór fiszek projektowych będzie prowadzony w formie naboru ciągłego; fiszki poddawane będą ocenie na bieżąco.

Ocena fiszek będzie dokonywana zgodnie z kryteriami preselekcji określonymi w ust. 8.1 programu priorytetowego.

 

Etap II Selekcja - Ocena wniosków o dofinansowanie WoD_W

Ocena pełnych wniosków o dofinansowanie (dalej WoD_W) będzie prowadzona dla projektów, których fiszki na etapie preselekcji uzyskały ocenę pozytywną.

Ocena WoD_W będzie dokonywana zgodnie z kryteriami selekcji określonymi w ust. 8.2 pkt 1)oraz pkt 2) programu priorytetowego.

 

 • Terminy i sposób składania fiszek projektowych i wniosków o dofinansowanie WoD_W

Fiszki należy składać w terminie od   18.03.2021 r. do 31.05.2021 r., do godz. 23.59

Fiszki projektowe oraz wnioski WOD_W składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Fiszki, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Fiszki poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani o wyniku oceny fiszki projektowej.

Złożenie WoD_W będzie możliwe przez 4 miesiące (120 dni kalendarzowych) od daty wpływu zaproszenia (po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie fiszki) wnioskodawcy do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie.

 

 • Budżet naboru w obszarze nr 4 programu Nowa Energia

Budżet I naboru na realizację celu obszaru Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru wynosi do 300 mln zł;

 • Formy dofinansowania

Pożyczka na warunkach preferencyjnych lub rynkowych;

 • Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki: do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.

 • Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Żanna Białek, Zastępca Kierownika Wydziału Innowacji, nr tel.: 22 45 95 974 

Koordynator obszaru Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru: Klaudia Zyska, nr tel.: 22 45 95 971

 

Pliki do pobrania:

 

 

Źródło: nfosigw.gov.pl

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl