Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie infrastruktury pojazdów elektrycznych i wodorowych

Państwa UE zgodziły się na budowę stacji tankowania wodoru we wszystkich większych miastach i w odległości co najmniej 200 km wzdłuż sieci TEN-T. Decyzja jest następstwem porozumienia Rady UE i Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) – w tym wodoru.


Rozporządzenie przewiduje, że infrastruktura do tankowania wodoru, która może służyć zarówno samochodom osobowym, jak i pojazdom ciężarowym, musi zostać wdrożona od 2030 roku we wszystkich "węzłach miejskich" – terminem tym UE określa 424 duże miasta w bloku, w których znajdują się porty, lotniska i terminale kolejowe – oraz w odległości co 200 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T, która łączy węzły miejskie.

 

Porozumienie obejmuje również nowe przepisy dotyczące pojazdów elektrycznych, w tym stacji ładowania dla pojazdów ciężarowych (o mocy co najmniej 350 kW) wzdłuż każdego 60-kilometrowego odcinka sieci bazowej TEN-T i każdego 100-kilometrowego odcinka większej sieci kompleksowej TEN-T począwszy od 2025 roku (z pełnym pokryciem sieci do 2030 roku).

 

Publicznie dostępne punkty ładowania BEV muszą być również udostępnione dla każdego samochodu elektrycznego o napędzie akumulatorowym, zarejestrowanego na terenie UE, a stacje szybkiego ładowania o mocy co najmniej 150 kW muszą być zainstalowane co 60 km wzdłuż TEN-T począwszy od 2025 roku.

 

Porozumienie w tej kwestii jest wyraźnym sygnałem dla wszystkich zainteresowanych stron, ale także obywateli i przyszłych komercyjnych użytkowników infrastruktury tankowania paliw alternatywnych, w tym wodoru.

 

To działanie może znacząco pobudzić sektor biznesowy do kolejnych kroków w kierunku planowania inwestycji związanych z budową infrastruktury, w tym stacji tankowania wodoru.

 

Przejście na zeroemisyjny transport, nieodłącznie wiąże się z odpowiednią infrastrukturą, a w świetle porozumienia państwa członkowskie muszą teraz przygotować do 2027 roku plan rozmieszczenia stacji tankowania wodoru.

 

Należy podkreślić, że w tym aspekcie rejon Pomorza, będzie wspierany poprzez opracowane przez ekspertów branżowych oraz przedstawicieli Gdyni, Gdańska, Tczewa i Wejherowa – z udziałem Klastra Technologii Wodorowych – podstawy przejścia na wodór – a precyzując strategię zeroemisyjnego transportu miejskiego.

 

 

Drobne poprawki – kołem zamachowym dla sektora

 

AFIR jest częścią pakietu Fit for 55 przedstawionego przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 roku, który ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55 procent do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

 

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski wprowadziły kilka drobnych poprawek do wniosku Komisji, w tym skupiły się na infrastrukturze tankowania gazowego wodoru "ze szczególnym uwzględnieniem węzłów miejskich i węzłów multimodalnych" oraz na stopniowym wdrażaniu infrastruktury elektrycznych pojazdów ciężarowych od 2025 roku.

 

Ostateczny uzgodniony tekst – który nie został jeszcze opublikowany – według Rady "Określa obowiązki każdej z zaangażowanych stron, przewiduje śledzenie postępów, zapewnia odpowiednie informowanie użytkowników, dostarcza branży wspólnych standardów i specyfikacji technicznych. Mając na uwadze istotne zmiany technologiczne i rynkowe, które będą miały wpływ na pojazdy ciężarowe o dużej ładowności, tekst porozumienia tymczasowego zawiera klauzulę dotyczącą szczególnego przeglądu w krótkim horyzoncie czasowym, natomiast całe rozporządzenie zostanie również poddane przeglądowi w średnim horyzoncie czasowym".

 

Rada i Parlament muszą teraz formalnie przyjąć rozporządzenie, które następnie wejdzie w życie po sześciomiesięcznym okresie przejściowym.

 

Według Europejskiej Agencji Środowiska, transport był odpowiedzialny za około jedną czwartą całkowitej emisji CO2 w UE w 2019 roku, z czego 71,7 procent pochodziło z transportu drogowego.

 

 

Autor: Żaneta Kłostowska

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl