Reaktor do pirolizy niesortowanych odpadów przemysłowych i komunalnych W2H2

 

Zaledwie kilka tygodni temu stworzony na Politechnice Gdańskiej reaktor do pirolizy niesortowanych odpadów przemysłowych i komunalnych W2H2 stał się Polskim Produktem Przyszłości. O tym innowacyjnym rozwiązaniu opowiada odpowiedzialny za część inżynierską - współzałożyciel firmy W2H2 - Łukasz Łupina.

 

Żaneta Kłostowska: W jakim stopniu technologia opracowana w ramach projektu Technologii W2H2 jest innowacyjna na tle innych rozwiązań dostępnych na rynku?

 

Łukasz Łupina: Innowacyjność technologii W2H2 Waste to Hydrogen wynika z jej zdolności do wykorzystania odpadów jako surowca i odzyskiwania wodoru z tych odpadów w sposób efektywny i zrównoważony. To otwiera nowe możliwości dla produkcji wodoru, tworząc je bardziej zrównoważone i ekologiczne. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod spalania odpadów, technologia W2H2 wykorzystuje pirolizę, czyli rozkład termiczny odpadów w kontrolowanych warunkach bez udziału tlenu. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie wartościowych składników, takich jak wodór, a jednocześnie minimalizacja emisji dwutlenku węgla. Istniejące metody produkcji wodoru, takie jak elektroliza wody czy reforming pary wodnej, są szeroko stosowane, ale mają pewne ograniczenia i wyzwania. Tradycyjne metody produkcji wodoru często wymagają czystych źródeł wody lub pary wodnej, a także wymagają dużej ilości energii. Technologia W2H2 przekształca odpady w wodór, czyli pozbywamy się niechcianego materiału. Z danymi z GUS w 2018 w Polsce wytworzono ok. 12,55 mln ton odpadów komunalnych, z których ok. 43 proc. było składowanych, a ok. 30 proc. poddano recyklingowi; pozostałe 27 proc. to odpady, które powinny zostać poddane procesom odzysku energii. Dziś z powodu brak mocy przerobowych dla zagospodarowania odpadów mówi się o wykorzystywaniu jedynie w 30%  odpadów nadających się do odzysku energii. Porównując zapotrzebowanie energetyczne dla uzyskania 1 kg wodoru to technologia W2H2 potrzebuje zdecydowanie mniej energii niż elektrolizer. W2H2 per saldo dla otrzymania 1kg wodoru potrzebujemy około 10 kWh. Ogromną przewagą technologii W2H2 jest multiplikowalność co oznacza, że może być dostosowane do różnych ilości dostępnego surowca oraz rozbudowywane w miarę potrzeb. To daje możliwość elastycznego i efektywnego zagospodarowania odpadów w różnych skalach takich jak na przykład gmina.

 

Jakie korzyści dla przemysłu przynosi zastosowanie technologii W2H2?

Przemysł, który skorzysta z tej innowacyjnej technologii, może przyczynić się do ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza i zrównoważonego rozwoju. Ponadto, zastosowanie technologii W2H2 daje przedsiębiorstwom konkurencyjną przewagę, umożliwiając im angażowanie się w gospodarkę obiegu zamkniętego oraz spełnienie rosnących wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Przemysł może wykorzystać wodór jako zielone paliwo, co stanowi korzystne rozwiązanie dla przyszłości energetyki i redukcji emisji gazów cieplarnianych. W rezultacie, zastosowanie technologii W2H2 przynosi przemysłowi wiele korzyści zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych, umożliwiając jednocześnie skuteczne zagospodarowanie odpadów i promowanie zrównoważonego rozwoju.

 

Zaledwie kilka tygodni temu, opracowana technologia została wyróżniona nagrodą główną oraz nagrodą specjalną Ministra Edukacji i Nauki w XXV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Czy władze lokalne i krajowe są zainteresowane Technologią W2H2?

 

Tak, władze lokalne i krajowe wykazują zainteresowanie technologią W2H2. Wyróżnienie nagrodą główną oraz nagrodą specjalną Ministra Edukacji i Nauki w Konkursie Polski Produkt Przyszłości potwierdza, że innowacyjne rozwiązanie W2H2 ma duży potencjał i jest doceniane przez instytucje rządowe. Władze lokalne i krajowe widzą w tej technologii szereg korzyści, takich jak redukcja emisji dwutlenku węgla, oczyszczanie środowiska oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z rozwinięciem tej branży. Ponadto, zastosowanie technologii W2H2 wspiera cele zrównoważonego rozwoju i może stanowić ważny element strategii energetycznej kraju. Dlatego można oczekiwać, że władze lokalne i krajowe będą aktywnie wspierać i promować tę innowacyjną technologię, stwarzając korzystne warunki dla jej wdrożenia i rozwoju. W celu przedstawienia technologii W2H2 oraz omówienia potencjalnych obszarów współpracy, zorganizowaliśmy konferencję w gminie Gniwino, w której wzięli udział burmistrzowie oraz wójtowie gmin zrzeszonych w Porozumieniu Gmin Pomorskich. Podczas konferencji szczegółowo omówiliśmy działanie technologii, jej korzyści dla gmin i przemysłu, a także możliwości współpracy na obszarze odpadów i produkcji bezemisyjnego paliwa. Spotkanie to było doskonałą okazją do nawiązania dialogu, wymiany pomysłów i identyfikacji konkretnych działań, które mogą być podjęte we współpracy z lokalnymi władzami. W rezultacie, nasza innowacyjna technologia zyskała szerokie zainteresowanie ze strony burmistrzów I wójtów otwierając perspektywy dla dalszej współpracy i wdrożenia technologii W2H2 w obszarze gospodarki odpadami na poziomie lokalnym.

 

Technologia W2H2 ma służyć do pirolizy niesortowanych odpadów przemysłowych i komunalnych. Czy są jakieś konkretne wymagania dotyczące surowców, które mogą być poddane procesowi pirolizy w reaktorze W2H2?

Nasza technologia jest zoptymalizowana do przetwarzania niesortowanych odpadów przemysłowych i komunalnych, co oznacza, że może być stosowana do różnorodnych rodzajów odpadów. Podstawowym kryterium jest wartość opałowa surowca który ma być poddany pirolizie. Surowce o średniej  i wysokiej wartości opałowej takie jak tworzywa sztuczne czy biomasa, są szczególnie odpowiednie do przetwarzania w reaktorze W2H2. Nasz zespół inżynierów i specjalistów jest w stanie dokładnie ocenić potencjalne surowce i dopasować parametry procesu pirolizy w reaktorze W2H2, aby zapewnić optymalne rezultaty. Dzięki temu możemy przetwarzać różnorodne odpady i maksymalnie wykorzystywać ich potencjał energetyczny, jednocześnie minimalizując emisje i negatywny wpływ na środowisko.

 

Czy mógłby Pan opowiedzieć więcej o parametrach wejściowych, takich jak przepływy, ciśnienie i czas procesu pirolizy w reaktorze W2H2?

Przepływ surowca, czyli ilość odpadów przemysłowych lub komunalnych poddawanych pirolizie, może być dostosowany w zakresie od kilku do kilkuset ton na dobę, w zależności od skali instalacji. Dzięki multiplikowalności technologii W2H2 możemy dowolnie dostosowywać jej wydajność. Obecnie zakończyliśmy prace projektowe nad reaktorem o wydajności 200 kg/h RDF i będzie to wielkość komercyjna. W reaktorze W2H2 panuje kontrolowane ciśnienie, które jest dostosowywane do optymalnych warunków pirolizy. Ciśnienie może być utrzymywane na stałym poziomie lub zmieniane w różnych fazach procesu w celu optymalizacji efektywności. Czas, przez jaki surowiec pozostaje w reaktorze poddawany pirolizie jest stały, natomiast osiągniecie odpowiedniej wartości została uzyskane dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym zastosowanym wewnątrz reaktora.

 

Jakie są największe wyzwania, z jakimi projekt "Reaktor W2H2" musi się zmierzyć, aby osiągnąć sukces komercyjny?

Promowanie technologii W2H2 i zyskanie akceptacji rynku oraz społecznej świadomości dotyczącej korzyści ekologicznych i gospodarczych jest kluczowym wyzwaniem. Współpraca z władzami lokalnymi, organizacjami branżowymi i społecznościami może pomóc w budowaniu zaufania i zwiększeniu świadomości na temat potencjału technologii. Kolejnym wyzwaniem jest dostęp do finansowania. Rozwinięcie i komercjalizacja technologii wymaga znacznych nakładów finansowych. Jednym z obecnych wyzwań jest pozyskanie odpowiedniego finansowania na badania i rozwój, skalowanie produkcji, marketing, sprzedaż i inne aspekty biznesowe. Wartość technologii i potencjał jej sukcesu muszą być przekonujące dla inwestorów i instytucji finansowych.

 

Jakie są dalsze plany rozwoju projektu w przyszłości?

Projekt W2H2 Waste to Hydrogen ma ambitne plany rozwoju w przyszłości. Głównym celem jest komercjalizacja technologii i wdrożenie jej na większą skalę.

 

Obecnie kontynuujemy B&R niezbędne dla doskonalenia technologii, zwiększenia wydajności i redukcji kosztów produkcji, jednocześnie prowadzimy rozmowy z wiodącymi zakładami przetwarzania odpadów w celu wyboru partnera do budowy instalacji pilotażowej - pełnoskalowej farmy W2H2 z sześcioma reaktorami. Naszym celem jest pozyskanie dofinansowania oraz uzyskanie dostępu do surowca i terenu pod budowę instalacji. W ramach tego projektu, nasza firma będzie odpowiedzialna za dostarczenie reaktorów, opracowanie projektu farmy, udział w rozruchu instalacji oraz przeprowadzanie badań i testów w celu optymalizacji produkcji. Ponadto, planujemy certyfikację urządzenia, aby móc prowadzić dalszą sprzedaż.

 

Pierwszym kamieniem milowym będzie uruchomienie pilotażowej farmy W2H2 oraz certyfikacja reaktora na terenie Polski w 2024 roku. W drugim etapie projektu, po udanym pilotażu i potwierdzeniu dobrych relacji z partnerem, zamierzamy założyć spółkę, która będzie odpowiedzialna za wyszukiwanie nowych lokalizacji farm W2H2, budowę i uruchamianie instalacji. Udział w tej spółce przyniesie nam korzyści w postaci wzrostu sprzedaży reaktorów W2H2 oraz uzyskiwania zysków ze spółki. W trzecim etapie planujemy rozbudowę sieci partnerów poprzez zakładanie kolejnych spółek do budowy farm W2H2. Jako właściciel technologii nie zamierzamy udzielać wyłączności na instalacje farm W2H2 jednemu podmiotowi. Naszym celem jest ulokowanie przynajmniej jednej farmy W2H2 w każdym z województw w Polsce. Dlatego szukamy więcej partnerów, aby zrealizować ten plan.

 

Drugim kamieniem milowym będzie osiągnięcie rozpoznawalności w Polsce i ulokowanie przynajmniej jednej farmy W2H2 w każdym województwie do roku 2026. W czwartym etapie, planujemy wejście na rynek europejski. W branży odpadowej w Polsce działają duże korporacje zagraniczne. Będziemy podejmować działania, aby za ich pośrednictwem zaistnieć na rynku europejskim. Taki alians mógłby zapewnić nam odpowiednie otoczenie biznesowe i prawne przy wejściu na nowe rynki. Nie wykluczamy również pokrywania się etapu trzeciego i czwartego. Naszym celem jest osiągnięcie trzeciego kamienia milowego - pierwszej instalacji W2H2 poza granicami Polski do roku 2027. Przygotowanie udostępnienia całego systemu prowadzenia farm W2H2 w postaci franchisingu jest kolejnym krokiem w rozwoju naszej technologii. Po sprawdzeniu i rozpoznawalności marki W2H2, uważamy, że dalszy rozwój poprzez sieć franczyzobiorców jest uzasadniony. Franczyzobiorcy otrzymaliby kompletny zestaw urządzeń potrzebnych do stworzenia farmy W2H2 oraz niezbędne know-how, w zamian za opłaty franczyzowe. Korzyścią dla franczyzobiorcy byłaby możliwość rozpoczęcia działalności przy niskich kosztach, sprawdzone technologie zapewniające bezpieczeństwo oraz stabilne przychody. Natomiast korzyścią dla nas jako franczyzodawcy byłoby zdynamizowanie sprzedaży i poszerzenie rynków. Kluczowym elementem w tej fazie będzie współpraca z instytucjami bankowymi i leasingowymi w celu zapewnienia finansowania dla potencjalnych franczyzobiorców. Osiągnięcie gotowości do udostępniania farm W2H2 na zasadzie franczyzy lub najmu do roku 2030 będzie czwartym kamieniem milowym, który stawiamy sobie za cel. Przez udostępnienie systemu franchisingowego, będziemy w stanie efektywnie dotrzeć do większej liczby lokalizacji i zrealizować naszą wizję ulokowania farm W2H2 w różnych regionach.

 

Dzięki realizacji tych planów rozwoju, chcemy w pełni wykorzystać potencjał naszej technologii

 

Dziękuję za rozmowę!

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl