Transformacja wodorowa nabiera rozpędu

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w ostatni piątek projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarki wodorowej.

 

Najważniejsze zmiany proponowane w projekcie:

wprowadzenie do prawa energetycznego definicji odnoszących się do rynku wodoru tj

 • wodór
 • instalacja konwersji elektrolitycznej 
 • sieć wodorowa
 • operator systemu wodorowego
 • magazynowanie wodoru
 • instalacja magazynowania wodoru.

 

Wprowadzenie obowiązku uzyskania koncesji w zakresie:

 • przesyłania wodoru
 • magazynowania wodoru z wyjątkiem lokalnego magazynowania w stacjonarnych instalacjach magazynowych wodoru o pojemności do 5000 Nm3
 • obrotu wodorem, jeżeli roczna wartość obrotu przekroczy równowartość 100 000 euro
 • dostarczania wodoru bezpośrednimi rurociągami wodorowymi.

 

 • Uznanie wodoru za paliwo w rozumieniu prawa energetycznego.
 • Wprowadzenie obowiązkowych elementów umowy o świadczenie usług przesyłania wodoru oraz magazynowania wodoru  
 • Wprowadzenie rejestru instalacji magazynowych wodoru
 • Upoważnienie Ministra ds. energii do wydania rozporządzenia systemowego dot. warunków funkcjonowania systemu wodorowego.

 

 • Nałożenie na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem wodoru obowiązku zawarcia umów o przyłączenie do sieci wodorowej z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie
 • rozszerzenie kompetencji Prezesa URE w zakresie rozstrzygania spraw spornych dot. odmowy zawarcia umów o przyłączenie, nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania wodoru, usług przesyłania wodoru, usług magazynowania wodoru.

Link do projektu

 

Uzupełnieniem regulacji w zakresie tzw. konstytucji dla wodoru, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ma być kolejno projekt ustawy, który ma wprowadzić system zachęt do produkcji "niskoemisyjnego" wodoru 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl