PCHET 20181st POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY

25 PAŹDZIERNIKA 2018

HOTEL NADMORSKI GDYNIA

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

konferencje@klasterwodorowy.plTel: 723 020 004

Czym jest Klaster?

Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej
Home
Home

Misja niskaemisja

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.

Poznaj cele Klastra

Podejmowanie działań związanych z budową potencjału Klastra pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych i czystego węgla.

Promocja i wdrożenie rozwiązań krajowych w zakresie technologii wodorowych m.in. w postaci badań i wdrożeń w ramach Narodowego Programu Technologii Wodorowych i Technologii Czystego Węgla.

Utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych i czystych technologii węglowych.

Propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych i czystych technologii węglowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

Hydrogen as an enabler
Industry
Industry

Forklift trucks

Primary and backup power

Electric Vehicles
Electric Vehicles

Cars

Trams

Buses

Trains

Electronics
Electronics

Computers

Printes

Laptops

Phones

Combined heat and power
Combined heat and power

Residential

Industrial

Commercial

Archiwum

18.09.2018
Pociąg na wodór pierwszy raz na torach z pasażerami

Wodorowy pociąg Coradia iLint odbył pierwszy kurs z pasażerami w Dolnej Saksonii. Pociąg produkowany przez Alstom od poniedziałku rozpoczął regularne kursy według ustalonego rozkładu. Zasilany ogniwami paliwowymi produkującymi prąd z wodoru pociąg jest całkowicie bezemisyjny. W Dolnej Saksonii będą kursowały dwa tego typu pociągi.

Technologia wodorowa wzbudziła zainteresowanie również w Wielkiej Brytanii. W połowie maja 2018 r. Alstom podpisał umowę na przebudowę floty pociągów elektrycznych klasy 321.
Renowacja ma polegać na montowaniu zbiorniki wodoru i ogniw paliwowych, które będą je zasilać.

Ogniwo paliwowe w pociągach będzie wytwarzać energię elektryczną w taki sam sposób jak w samochodach: poprzez połączenie wodoru i tlenu.

 

Źródło: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/coradia-ilint-firmy-alstom-pociag-oddany-do-uzytku/r2vsyhv

06.09.2018
Zapraszamy na pierwszą konferencję poświęconą technologiom wodorowym

Będzie to jednodniowe, multidyscyplinarne wydarzenie o międzynarodowym charakterze, poświęcone zagadnieniom z obszaru wytwarzania wodoru, magazynowania wodoru, a także jego zastosowania w energetyce oraz transporcie - w tym z wykorzystaniem ogniw paliwowych.

Celem konferencji jest popularyzacja technologii wodorowych w Polsce poprzez przedstawienie szerokiego spektrum możliwych zastosowań wodoru w gospodarce, korzyści z tego wynikających oraz dyskusji o występujących barierach prawnych i technologicznych.
Będzie też ona świetną okazją do networkingu.

Udział w konferencji będzie zatem doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie rozwoju technologii wodorowych, a także spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących graczy na tym dynamicznie rozwijającym się rynku.

Wydarzenie odbędzie się 25 października 2018 w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.

Rejestracja, aktualny program oraz wszystkie informacje organizacyjne są umieszczone na stronie:

https://pchet.evenea.pl/

14.08.2018
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu - Ministerstwo Energii

Dofinansowanie projektów związanych z elektromobilnością


Wsparcie w ramach Funduszu otrzymają zarówno inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności (czyli pojazdy napędzane energią elektryczną), jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG, LNG. Dzięki FNT finansowane będą projekty wymienione m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Jakie projekty mogą otrzymać wsparcie?


Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

 

Finansowanie FNT


Przychodami Funduszu będą m.in. środki z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego, wpływy z tytułu opłaty zastępczej oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Nowelizacja ustawy zakłada także wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego. Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW (85%) i FNT (15%). Zgodnie z przedstawioną propozycją obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciążyć będzie na producentach paliw silnikowych (benzyn silnikowych i olejów napędowych), importerach paliw silnikowych oraz podmiotach sprowadzających paliwa z innych państw UE.

Środki, które otrzyma NFOŚiGW służyć będą realizacji projektów mających na celu m.in. zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza.

 

Struktura FNT


Ze względów organizacyjnych oraz doświadczenia w prowadzeniu podobnych inicjatyw, zarządzanie Funduszem powierzono NFOŚiGW. Dysponentem Funduszu jest Minister Energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewnia obsługę bankową FNT.

 

Korzyści wynikające z powstania FNT


Planowane korzyści związane z uruchomieniem finansowania z Funduszu to:

rozwój infrastruktury do tankowania gazu ziemnego, biopaliw ciekłych i innych paliw alternatywnych oraz do ładowania pojazdów elektrycznych;
możliwość wprowadzenia nowych modeli biznesowych opartych na paliwach alternatywnych i ich infrastrukturze;
rozwój flot pojazdów niskoemisyjnych oraz niskoemisyjnego transportu publicznego;
możliwy spadek kosztów użytkowania pojazdów opartych na paliwach alternatywnych dla obywateli;
poprawa jakości powietrza wynikająca ze zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy drogowe - szczególnie w dużych aglomeracjach.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

tel.: 58 305 23 25, fax: 58 741 53 733