PCHET 20181st POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY

Czym jest Klaster?

Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej
Home
Home

Misja niskaemisja

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.

Poznaj cele Klastra

Podejmowanie działań związanych z budową potencjału Klastra pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych i czystego węgla.

Promocja i wdrożenie rozwiązań krajowych w zakresie technologii wodorowych m.in. w postaci badań i wdrożeń w ramach Narodowego Programu Technologii Wodorowych i Technologii Czystego Węgla.

Utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych i czystych technologii węglowych.

Propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych i czystych technologii węglowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

Hydrogen as an enabler
Industry
Industry

Forklift trucks

Primary and backup power

Electric Vehicles
Electric Vehicles

Cars

Trams

Buses

Trains

Electronics
Electronics

Computers

Printes

Laptops

Phones

Combined heat and power
Combined heat and power

Residential

Industrial

Commercial

Archiwum

23.01.2019
Projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

W ramach wspierania gospodarki nisko/zero emisyjnej oraz w trosce o zrównoważony rozwój technologii, w tym wodorowych i czystego węgla, zachęcamy do zgłaszania uwag w poniższym dokumencie. Pozwoli to zaznaczyć większy priorytet dla technologii będących obszarami zainteresowania Klastra.

 

Ministerstwo Energii przedstawia do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK), którego opracowanie wynika z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany dyrektywy 94/22/WE, dyrektywy 98/70/WE, dyrektywy 2009/31/WE, rozporządzenia (WE) nr 663/2009, rozporządzenia (WE) nr 715/2009, dyrektywy 2009/73/WE, dyrektywy 2009/119/WE, dyrektywy 2010/31/UE, dyrektywy 2012/27/UE, dyrektywy 2013/30/UE i dyrektywy 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 525/2013.

 

Projekt KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej tj.

1.      bezpieczeństwa energetycznego,

2.      wewnętrznego rynku energii,

3.      efektywności energetycznej,

4.      obniżenia emisyjności oraz

5.      badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

 

Projekt „Krajowego planu…” składa się z trzech części – strategicznej i dwóch załączników o charakterze analitycznym:

Założenia i cele oraz polityki i działania – wskazuje priorytety działań w pięciu wymiarach unii energetycznej, w tym m.in. cele na 2030 r. stanowiące krajowy wkład do realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych tj. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Dokument wskazuje również polityki i działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach – zawiera analizę wpływu już istniejących polityk i działań (do końca 2017 r.), czyli tzw. Scenariusz Odniesienia (ODN).
Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków – stanowi tzw. Scenariusz Polityki Klimatyczno-Energetycznej (PEK) w perspektywie 2030 r., który powstał na podstawie wniosków z analizy oddziaływania przygotowywanych do wdrożenia polityk i działań.
Dokument jest spójny z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”.

 

Źródło, informacje oraz wszystkie pliki dostępne pod:

https://www.gov.pl/web/energia/projekt-krajowego-planu-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030 

11.01.2019
Wodór szansą na przyszłość polskiej motoryzacji.

Coraz więcej publikacji, szczególnie krajowych ekspertów ds. motoryzacji i rynku paliw, wiąże duże nadzieje z wykorzystaniem wodoru jako paliwa samochodowego. Jako surowiec do ogniw paliwowych w samochodach może przebić istniejącą, elektryczną konkurencję. Znacznie większy zasięg i krótki czas tankowania, nawet 500 tys. km bez konieczności wymiany ważnych komponentów, to niewątpliwe duże zalety.

 

Prof. Marcin Ślęzak dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego stwierdził, że „Przesiądziemy się na takie pojazdy, jeśli będą ekonomiczne i nie za drogie. Do tego trzeba zbudować sieć stacji ładowania. Możemy zdobyć też mocną pozycję w produkcji części dla napędów wodorowych. Powinniśmy wykorzystać krajowy potencjał czołowego w Europie producenta podzespołów i silników dla branży motoryzacyjnej. O przyszłości wodorowego paliwa w Polsce”.

 

W wywiadzie z prof. Ślęzakiem można przeczytać że „Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest liderem nowego strategicznego projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego ITS jest konsorcjantem mającego na celu stworzenie "polskiej drogi do wodoryzacji transportu". Myślę, że dzięki tym działaniom zostanie opracowana krajowa polityka w zakresie tego, jak wykorzystać w gospodarce ten obiecujący i powszechnie dostępny czynnik. Chodzi o czyste i minimalizujące emisję gazów cieplarnianych rozwiązania. W ITS od kilku lat prowadzimy prace badawcze w tym obszarze. Uczestniczyliśmy też w unijnym projekcie HIT-2-Corridors, skoncentrowanym na planach budowy infrastruktury dla paliwa wodorowego. W ramach tego przedsięwzięcia zaproponowaliśmy kolejność tworzenia i rozmieszczenie pierwszych stacji zasilających w taki sposób, by najpierw umożliwić poruszanie się pojazdów wzdłuż przebiegającej przez Polskę trasy TEN-T, czyli transeuropejskiej sieci transportowej. Docelowo chcemy pokryć nimi teren całej Polski. Zaproponowaliśmy na początku 9 stacji, a następnie - 21 w takich miastach, jak Poznań, Warszawa i Gdańsk, a także w innych ośrodkach, zlokalizowanych na południu kraju”.

 

Cała rozmowa z profesorem oraz opinie ekspertów dostępna na:
https://m.interia.pl/biznes/news,2598696

 

Przygotowano na podstawie:
https://m.interia.pl/biznes/news,2598696

11.12.2018
COP24 - Polska „wodorowym Kuwejtem”

W transporcie dokona się wodorowa rewolucja - oceniają uczestniczący w COP24 parlamentarzyści i przedstawiciele spółek sektora energetycznego. Polska, jeśli zainwestuje w napędzane tym pierwiastkiem samochody, autobusy i lokomotywy oraz infrastrukturę do ich obsługi i produkcji paliwa, może stać się "wodorowym Kuwejtem" – przekonują uczestnicy Szczytu Klimatycznego ONZ - COP24.

 

Podczas COP24 Grupa Lotos podpisała umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą Pure H2, przewidującego budowę instalacji odzyskiwania wodoru w rafinerii oraz dwóch stacji tankowania tego paliwa dla samochodów. Wartość projektu to 10 mln euro, a dofinasowanie z unijnego instrumentu CEF (Connecting Europe Facility) wyniesie niemal 2 mln euro. Punkty tankowania w Gdańsku i Warszawie mają ruszyć do końca 2021 r. - Dzięki tym dwóm punktom ładowania północna część Polski będzie skomunikowana wodorowo z Warszawą i z Niemcami - podkreślił dzisiaj prezes Grupy Lotos Mateusz Bonca. Lotos podpisał już także listy intencyjne na dostawy wodoru do autobusów miejskich w Gdyni i Wejherowie.

 

Jak mówił podczas dzisiejszego posiedzenia zespołu prezes Lotosu, projekt Pure H2 to nie jedyne z wodorowych przedsięwzięć firmy, do której należy ok. 30 proc. hurtowego rynku paliw. W latach 2015-18 Lotos realizował już wart ok. 10 mln zł projekt Hestor, w ramach którego badano m.in. jak magazynować wodór oraz analizowano technologie sprężania i rozprężania tego gazu. Obecnie grupa bada także możliwości szerszego stosowania wodoru do "ekologizacji produkcji rafineryjnej" oraz warunki używania biowodoru do przerobu ropy naftowej.

 

Ponadto Grupa Lotos prowadzi prace projektowe służące przekonstruowaniu - pilotażowo - spalinowych lokomotyw manewrowych w lokomotywy hybrydowe, w tym jedną zasilaną przy pomocy ogniw wodorowych. - Prowadzimy prace, które czasem może wyglądają fantastycznie, ale są rzeczywistymi badaniami - zapewnił prezes Bonca, oceniając, że właśnie lokomotywy manewrowe są dobrym obiektem tego typu testów.

 

Wodór jest dostępny w zakładzie przemysłowym; instalacje wodorowe często są ciężkie, a to, czego potrzeba w lokomotywie, to ciężar, masa, stąd widzimy tu potencjał. Jako Grupa Lotos mamy dużą spółkę kolejową, drugą w Polsce jeśli chodzi o przewozy chemiczne czy cargo; możemy sobie pozwolić na taki eksperyment w naszej bieżącej działalności, tym bardziej, że musimy regularnie serwisować nasze lokomotywy - wyjaśnił prezes.

 

Prototypowe lokomotywy manewrowe Lotosu mają mieć napęd elektryczny z baterii litowo-jonowej, natomiast napędem alternatywnym w jednym pojeździe będzie napęd spalinowy, w drugim - oparty o ogniwo wodorowe.

 

Wodorowy autobus przyjechał do Katowic

 

Bonca przypomniał, że Lotos wspiera też rozwój elektromobilności; grupa uruchomiła 12 stacji ładowania aut elektrycznych; odległość między stacjami to ok. 150 km, na każdej z nich można równocześnie ładować cztery pojazdy. - Naszą ambicją byłoby również uwodorowienie głównych ciągów komunikacyjnych - zadeklarował prezes Lotosu.

 

Członkowie parlamentarnego zespołu "Polska wodorowa" mogli dzisiaj zobaczyć i przetestować wodorowy samochód i autobus, sprowadzone do Katowic przy okazji szczytu COP24.

 

O projektach związanych z produkcją wodoru myśli także Jastrzębska Spółka Węglowa, której potencjał wodorowy wynika z tego, że ok. 50 proc. gazu koksowniczego - produktu ubocznego przy produkcji koksu - to możliwy do wychwycenia wodór. Jego zanieczyszczenia można usunąć, dzięki znanej od lat i udoskonalanej technologii PSA (Pressure Swing Adsorption - adsorpcji zmiennociśnieniowej) do tego stopnia, aby gaz nadawał się do zasilania wytwarzających energię elektryczną ogniw wodorowych.

 

W ostatnim czasie JSW przystąpiła, wraz m.in. z rafineriami i zakładami chemicznymi, do stowarzyszenia "Europa wodorowa". Spółka chce promować wodór jako czyste paliwo przyszłości, zwracając uwagę, że bezemisyjny transport może opierać się nie tylko na np. autobusach elektrycznych, ale także na pojazdach o napędzie wodorowym.

 

Przedstawiciele JSW szacują, że grupa będzie w przyszłości w stanie wytworzyć w swoich koksowniach ilość wodoru wystarczającą do zasilania przez rok nawet 800 autobusów na to paliwo, wobec ponad 2 tys. wszystkich wykorzystywanych obecnie w regionie pojazdów. Spółka uczestniczy w projekcie, w ramach którego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ma pojawić się pierwszych 300 autobusów bezemisyjnych - elektrycznych, a także wodorowych.

 

W Polsce autobusy wodorowe wytwarzają Solaris i Ursus, dostarczając takie pojazdy na potrzeby komunikacji miejskiej wielu miast w Europie, gdzie obecnie jest duży popyt na autobusy wodorowe; upowszechnienie takich pojazdów w Polsce stworzy szansę dla JSW i innych firm przemysłowych jako dostawców wodoru. Szacuje się, że autobus wodorowy jeżdżący ok. 300 km dziennie zużywa ok. 8 kg wodoru na 100 km.

 

JSW analizuje poszczególne rozwiązania wychwytywania i oczyszczania wodoru, szczególnie pochodzące z rynku azjatyckiego. Jednocześnie porozumiała się pod kątem możliwości wykorzystania tego paliwa z polskimi producentami, m.in. z Ursusem. Grupa, która jest także drugim największym producentem smoły w Europie, planuje także - na bazie tego produktu - wytwarzanie włókien węglowych m.in. na potrzeby przemysłu samochodowego i lotniczego.

 

Źródło: https://trojmiasto.onet.pl/cop24-nadchodzi-rewolucja-polska-to-moze-byc-wodorowy-kuwejt/hkvvjhr 

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

tel.: 58 305 23 25, fax: 58 741 53 733