Czym jest Klaster?

Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej
Home
Home

Misja niska emisja

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.

Poznaj cele Klastra

Podejmowanie działań związanych z budową potencjału Klastra pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych i czystego węgla.

Promocja i wdrożenie rozwiązań krajowych w zakresie technologii wodorowych m.in. w postaci badań i wdrożeń w ramach Narodowego Programu Technologii Wodorowych i Technologii Czystego Węgla.

Utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych i czystych technologii węglowych.

Propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych i czystych technologii węglowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

Hydrogen as an enabler
Industry
Industry

Forklift trucks

Primary and backup power

Electric Vehicles
Electric Vehicles

Cars

Trams

Buses

Trains

Electronics
Electronics

Computers

Printes

Laptops

Phones

Combined heat and power
Combined heat and power

Residential

Industrial

Commercial

Archiwum

28.11.2019
Toyota nowym członkiem Klastra Wodorowego

Klaster Wodorowy wraz z Toyotą stawiają na zielony wodór! Oszczędna i ekologiczna jazda.

 

Małymi krokami do zielonej przyszłości. Dzięki strategii Toyota Environmental Challenge 2050, koncern już od kilku lat stawia na całkowitą eliminację CO2 lub innych szkodliwych substancji. Od zastąpienia w swoich fabrykach wózki widłowe wodorowymi do prezentacji samochodu wodorowego nowej generacji – Toyota Mirai.

 

Ale od początku. Pewnie nie ma kraju, który nie marzy o zostanie liderem technologii wodorowych. Natomiast Japonia nie schodzi z pozycji liderów, o ile w przeciwieństwie np. do Niemców już inwestują w zielony wodór oraz mają również niskie koszty produkcji. W Jokohamie, na terenie elektrowni wiatrowej produkuje się wodór, który dostarczany jest cysternami.

 

Pierwszy samochód na ogniwa paliwowe zadebiutował jeszcze w 2014 roku, ale już na specjalnych targach w Tokio w 2019 roku został zaprezentowany pierwszy prototyp Toyoty Mirai nowej generacji. Jest to technologicznie wyrafinowany samochód, który ma zasięg 500 km. Niezwykły design, unowocześniony system ogniw paliwowych, większe zbiorniki wodoru – funkcjonalna Toyota Mirai II generacji.

 

Samochód wodorowy jest bardzo prosty w obsłudze, tankowanie zajmuje zaledwie kilka minut, a w dodatku nie emituje żadnych szkodliwych związków, tylko wodę. W tym mogli się przekonać uczestnicy trakcie II edycji Polskiej Konferencji o tematyce technologii wodorowych. Na wydarzeniu PCHET 2019, które odbyło się 1 października 2019 r. w Gdyni, goście mieli okazję przejechać się samochodem Toyota Mirai pierwszej generacji.

 

W listopadzie 2019 roku Toyota Poland dołączyła do Klastra Wodorowego, aby pracować na wspólny cel: dążyć do tego, by samochody w Polsce „mogły oczyszczać powietrze, którym oddychamy na co dzień.” Dzięki wspólnym działaniom Klastra Wodorowego oraz Toyoty, zostanie zrobiono szereg działań, które przyniosą korzyść zarówno dla Pomorza, jak i dla całej Polski.

 

22.10.2019
2nd Polish Conference on Hydrogen Energy and Technology (PCHET)

The International Conference PCHET 2, which took place on October 1, 2019 in the Pomeranian Technology Park in Gdynia, was organized for the second time by the Cluster of Hydrogen Technologies and Clean Coal Technologies together with its partners. It gathered almost 300 participants representing a very wide and diverse economic, scientific and research community and local government administration.

This edition of the conference presented a spectrum of issues related to the use of hydrogen technologies in transport and energy. Legislative gaps, funding options, and presented business models using hydrogen as an energy carrier were discussed.

 

The culminating event of the conference was the announcement of establishing the Pomeranian Hydrogen Valley initiative and its program.

 

The program was initiated by signing a declaration of cooperation by a wide range of stakeholders who declared participation and support.

The signatories of the declaration are:

·         Pomeranian Voivodeship

·         Cluster of Hydrogen Technologies and Clean Coal Technologies

·         City of Gdynia

·         PKP Energetyka S.A.

·         Port of Gdynia Authority S.A.

·         The Pomeranian Intelligent Specialization Council in the area of ​​off-shore and port-logistics technologies (ISP1)

·         The Pomeranian Intelligent Specialization Council in the field of Eco-effective Technologies in the production, transmission, distribution and consumption of energy and fuels and in construction (ISP3)

·         The Gdansk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area

 

The Pomeranian Hydrogen Valley aims to create conditions for full implementation in Pomerania of transport based on "green" hydrogen, i.e. hydrogen obtained from renewable energy sources. The flagship project with a set of measurable results will be named "Hy-way to Hel". It is targeted at organization of rail and sea transport routes based on hydrogen-powered ships and trains. 2,000 tons of "green" hydrogen per year for public transport will be a key target. The Pomeranian Hydrogen Valley program is fully compatible with Pomeranian Smart Specializations.

 

The program will also affect a number of other areas, including research and development works through the involvement of Polish universities, including the extensive use of the potential of the Gdańsk University of Technology and opens up the possibility of creating a new profession of technician and engineer with the competences necessary for the construction and operation of hydrogen installations.

 

Hydrogen technologies show technological maturity. These are technologies known for years and also used in the Polish industry. Poland is the 5th producer of hydrogen in the world. It is a proven and safe technology. Important for the success of the “Hy-way to Hel” project will also be an extensive promotion of this type of technology in society and convincing people that it is a clean and safe fuel of the future - said Marek Foltynowicz, hydrogen expert at Grupa Lotos.

18.10.2019
Województwo pomorskie pionierem technologii wodorowych w Polsce - sukces II edycji Międzynarodowej Konferencji PCHET w Trójmieście

 

        

 

Międzynarodowa Konferencja PCHET 2, która odbyła się w dniu 1 października 2019 roku w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni została zorganizowana po raz drugi przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Zgromadziła prawie 300 uczestników reprezentujących bardzo szerokie i różnorodne środowisko gospodarcze, naukowo badawcze i administracji samorządowej.

 

W tej edycji konferencji zaprezentowano spektrum zagadnień związanych z zastosowaniem technologii wodorowych w transporcie i energetyce, dyskutowano na temat luk legislacyjnych, możliwości finansowania oraz prezentowano modele biznesowe wykorzystujące wodór jako nośnik energii.

 

Kulminacyjnym wydarzeniem konferencji było ogłoszenie przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych programu Pomorskiej Doliny Wodorowej.

 

Program został zainicjowany podpisaniem deklaracji o współpracy szerokiego środowiska interesariuszy, którzy zadeklarowali udział i wsparcie programu. Sygnatariuszami deklaracji są:

  • Województwo Pomorskie
  • Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
  • Gmina Miasta Gdynia
  • PKP Energetyka S.A.
  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  • Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie off-shore i portowo-logistyczne (ISP1)
  • Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP3)
  • Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot.

 

Pomorska Dolina Wodorowa ma na celu stworzenie warunków do pełnego wdrożenia na Pomorzu transportu opartego o „zielony” wodór, czyli wodór uzyskany z odnawialnych źródeł energii. Wymiernymi rezultatami programu będzie realizacja projektu „Hy-way to Hel”, czyli organizacja transportu szynowego i morskiego do Helu zasilanego wodorem oraz uruchomienie ekosystemu zdolnego do dostarczenia minimum 2000 ton „zielonego”wodoru rocznie na potrzeby transportu publicznego. Program ten ma również zbudować trwałą zdolność do dalszej rozbudowy zdolności dostaw „zielonego” wodoru i wdrażania transportu opartego o wodór. Program Pomorska Dolina Wodorowa jest w pełni zgodna z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza.

 

Liczymy, że nasza inicjatywa stanie się silnym bodźcem do rozwoju technologii wodorowych w transporcie i energetyce, zwłaszcza wykorzystania zasobów energii elektrycznej z OZE nie tylko na Pomorzu, ale także zachęcimy inne regiony do podążania naszym tropem. Zachęcamy do skorzystania z naszych doświadczeń. – powiedział Tomasz Pelc, członek Klastra, Prezes zarządu firmy Nexus Consultants.

 

Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Wodorowych powstał w 2017 roku. Głównym inicjatorem powołania klastra była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, która obecnie jest administratorem klastra.

 

Klaster wchodzi w nowy etap swojego rozwoju. Po wielu miesiącach prac koncepcyjnych i konsultacji w łonie klastra oraz samorządu Województwa Pomorskiego uruchamiamy pionierski program na skalę Polski. Bazujemy na wzorcach, które sprawdzają się w Europie Zachodniej. Chcemy wejść w nurt finansowania przygotowywanego przez Unię Europejską w nowej perspektywie. Program Pomorskiej Doliny Wodorowej odpowiada także na szereg wyzwań, chociażby takich jak ocieplenie klimatu. W klastrze mamy reprezentantów firm technologicznych, które są gotowe sprostać wymaganiom programu i dostarczyć potrzebne ilości „zielonego”wodoru.  – Powiedział Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Administratora Klastra.

 

Program będzie także oddziaływał na szereg innych obszarów, w tym prace badawczo rozwojowe poprzez zaangażowanie polskich uczelni w tym szerokie wykorzystanie potencjału Politechniki Gdańskiej oraz otwiera możliwości stworzenia nowego zawodu technika i inżyniera o kompetencjach niezbędnych do budowy i eksploatacji instalacji wodorowych.

 

Technologie wodorowe wykazują dojrzałość technologiczną. Są to technologie znane od lat i stosowane równie w polskim przemyśle. Polska jest 5 producentem wodoru na świecie. Jest to technologia sprawdzona i bezpieczna. Ważne dla powodzenia projektu Hy-way to Hel będzie też szeroko zakrojona promocja tego rodzaju technologii w społeczeństwie i przekonanie ludzi, że jest to czyste i bezpieczne paliwo przyszłości – powiedział Marek Foltynowicz, ekspert ds. wodoru w Grupie Lotos.

 

Organizatorzy zapowiedzieli konferencję za rok, jednak już teraz zapraszają do współpracy firmy dostarczające technologię oraz instytucje zainteresowane zastosowanie wodoru w transporcie publicznym.

 

 

Prezentacje: POBIERZ 

 

English version - CLICK

 

 

Galeria wydarzenia: 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

 

58 305 23 25

kontakt@klasterwodorowy.pl